پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. دیدگاه رهبری اخلاقی تبادل گرا :

هی فیتز[1] ( 1994 ) در کتاب « رهبری پاسخ های آسانی ندارد » مطرح می کندکه تأثیر ابتدایی رهبران کمک به پیروان برای رویارو شدن با تعارضات و یافتن راه های مفید به مقصود حل و فصل آنهاست .

هی فیتزتاکید دارد که تغییر معنی دار مستلزم رهبری تبادل گرا می باشد و یک قهرمان صرف ، به تنهایی نمی تواند آن را محقق سازد .

رهبران می توانند از طریق کمک به افراد در جهت کسب اطلاعات ، شناسایی نقاط تلاقی ،  موافقت ها و مخالفت ها و تشویق افراد به یافتن راه حل های جامع برای تعارضات، حل مساله را تسهیل کنند . اندیشه های هی فیتز، بخصوص  در ارتباط با ارزشیابی شرایط سیاسی می باشد که در آن مسائل را انکار می کنند یا بیش از حد آنها را ساده می انگارند ، راه حل غیر واقعی ارائه می دهند و بر علائق فردی کوتاه مدت به جای در نظر داشتن نیاز های جمعی پافشاری می ورزند ( ازگلی ، 1385 : 71 ) .

رهبری تبادلی زمانی اخلاقی قلمداد می گردد که حقیقت گفته گردد ، قول و قرارها حفظ گردد ، مذاکرات بی طرفانه و انتخاب ها آزاد باشند، و در صورتی که اطلاعاتی که فاش شدن آن ها برای رهبر مضر و خطرناک می باشد ، عمدا از اعضای سازمان پنهان گردد ،  هنگامی که رشوه پیشنهاد گردد، هنگامی که قوم و خویش پرستی باب گردد و هنگامی که از قدرت و نفوذ سوء بهره گیری گردد ، رهبری غیر اخلاقی می باشد ( باس و استیدمیر ، 1999 : 5 ) .

 1. دیدگاه رهبری اخلاقی خدمتگزار :
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گریین لیف[2] در 1970 مفهوم رهبری اخلاقی خدمتگزار را مطرح نمود از دید وی ، خدمت به پیروان ، مسئولیت نخستین رهبران و عصاره و اساس رهبری اخلاقی می باشد. خدمت عبارت از پرورش پیروان ، دفاع از ایشان و توانمند سازی آنان می باشد . رهبر خدمتگزار بایستی در خدمت نیازهای پیروان باشد و به آنان کمک کند تا برای پذیرش مسئولیت هایشان ، سالم تر ، خردمند تر و دارای آمادگی بیشتر شوند . تنها با درک پیروان می باشد که رهبر می تواند نحوه خدمت به نیازهای آنان را تعیین کند .

رهبر خدمتگزار بجای آنکه از قدرت به مقصود سلطه بر پیروان بهره گیری کند ، بایستی آنان را توانمند سازد. کاملا رک و صادق بودن ، استمرار و تداوم اقدامات سازگار با ارزش ها و نشان دادن اعتماد به پیروان موجب تثبیت اعتماد می گردد . نتیجه اعمال چنین رویکردی در جامعه بسیج افراد بیشتری خواهد بود که در قالب عوامل اخلاقی در اجتماع خدمت می کنند ( ازگلی ، 1385 : 72 ) .

بعضی دیدگاه های دیگری نیز در خصوص رهبری وجورد دارند که از میان آنها می توان به دیدگاه رهبری کایزماتیک تصریح نمود .طبق تعریف کونگرو کاتو کونگر  شش ویژگی رفتاری قابل شناسایی برای رهبری کاریزماتیک را بصیرت ، مهارت در صحبت ، حساس به نیازهای افراد ، حساس به محیط ، رفتار غیر قراردادی و غیر مرسوم ، ریسک پذیری شخصی ، عدم حفظ وضع موجود تعریف کرده اند. رهبر کاریزماتیک چند شباهت به رهبر تحول آفرین دارد که بر اساس ویژگی های  فوق العاده ی رهبری می باشد که الهام بخش پیروان می باشد و آن ها را به ارزش ها و اهداف مشترک متعهد می سازد . همچنین در بیشتر مطالعات رهبر تحول آفرین به عنوان رهبر کاریزماتیک در نظر گرفته شده می باشد . اختلاف اصلی بین این دو سبک رهبری بر تمرکزشان می باشد . رهبر تحول آفرین بر تحول سازمان و پیروان متمرکز می باشد . در حالیکه رهبر کاریزماتیک امکان ندارد که بخواهد چیزی را تغییر دهد . رهبران کاریزماتیک وقتی به خود شیفتگی زیاد ، استبداد ، اعتماد به نفس کم و نیاز به قدرت عادت کنند بر سازمان تاثیر منفی دارد. بعضی رهبران ممکن می باشد کاریزماتیک باشند اما تحول آفرین نباشند ( ساترلند[3] ، 2010 : 40 ) .

تفاوتی که رهبری اخلاقی با دیگر سبک های رهبری دارد ، در این می باشد که فقط ویژگی ها و خصوصیات ( مثل درستی ، اهمیت قائل شدن برای دیگران ، انصاف و صداقت ) رهبران اخلاقی را برجسته نمی کند بلکه در برگیرنده ی تئوری یادگیری اجتماعی نیز می باشد که اظهار کننده ی این موضوع می باشد که افراد از پاداش و تنبیه و از طریق الگوهای رفتاری یاد می گیرند و همچنین در سبک رهبری اخلاقی از رهبران اخلاقی انتظار می رود که از رفتار هایی که باعث تغییر و تحول  می گردد (مثل ارتباطات ،پاداش ، تنبیه و تاکید بر استاندارد های اخلاقی) و الگو سازی برای رفتار کردن به شیوه ای مثبت و اخلاقی نیز بهره گیری می کنند ( مایر و همکاران ،2009 : 1) .

رهبری اخلاقی که به وسیله براون و همکارانش با شکل های مرتبط با رهبری که دارای مفهوم اخلاقی می باشند از قبیل تحول آفرین و کاریزماتیک  متفاوت می باشد در واقع همه ی اشکال رهبری شامل ویژگی هایی مثل قابل اعتماد بودن ، صداقت  ، انصاف و دلسوز دیگران بودن و رفتار کردن به شیوه ای اخلاقی می باشد که تریوینو و همکارانش آن را به عنوان جنبه فرد اخلاقی رهبری اخلاقی در نظر گرفته اند و جنبه ی مهم دیگر رهبری اخلاقی را مدیر اخلاقی می دانند ( مایر و همکاران ،2009 : 3) .

[1] – Ronald Hey Fits

[2] – Green Leaf

[3] – Sutherland

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
 • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد