دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها

– قابلیت دسترسی

یک سیستم ایمن و مطمئن، بایستی دسترسی و قابلیت حصول داده‌ها در زمان و مکان مناسب را همراه با مصونیت دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، تأمین کند،اما معمولاً هر سیستمی با خطرات زیر مواجه می باشد:

خطرات شامل خطای شبکه، قطع برق، اشتباهات عملیاتی، اشتباهات کاربردی، خطای سخت‌افزار، خطای نرم‌افزار سیستم و ویروس‌ها می باشند. برای مقابله با این خطرات معمولاً شیوه‌های زیر مورد بهره گیری قرار می‌گیرد: شیوه‌های مقابله با خطرات فوق عبارتند از انتخاب مسیرهای ارتباطی جایگزین، جلوگیری از قطع برق، آزمایش کیفیت نرم‌افزار و سخت‌افزارها، محدود ساختن دسترسی و تأمین سیستم پشتیبانی داده‌ها.

-محرمانه بودن

محرمانه بودن عبارت می باشد از حفاظت پیام‌ها پیش روی سوء بهره گیری، رهگیری و استراق سمع محرمانه بودن با خطراتی نظیر، دسترسی غیرمجاز به وسیله افراد درون سازمانی، مزدوران یا به وسیله رهگیری حین مخابره مواجه می‌باشد. برای مقابله با این خطرات معمولاً از رمزنگاری پیام‌ها بهره گیری می گردد.

– تمامیت پیام

مقصود از تمامیت، جلوگیری از دخل و تصرف یا حذف ناخواسته پیام می‌باشد علاوه بر آن این موضوع شامل تمامیت توالی برای جلوگیری از تکرار و نیز از دست رفتن پیام می گردد. تمامیت پیام با خطر بروز اشتباهات تصادفی یا ناشی از تقلب در مرحله وارد کردن داده‌ها، و همچنین تخریب خروجی‌ها مواجه می‌باشد. برای مقابله با این خطرات معمولاً از شیوه تأیید انتها به انتهای پیام و بهره گیری از توالی پیام بهره گیری می گردد.

-اعتبار و انکارناپذیری پیام

یکی دیگر از جنبه‌های امنیت سیستم‌ها اطلاعاتی اعتبار و انکارناپذیری پیام می‌باشد که عبارت می باشد از: تأمین اطمینان از هویت فرستنده و گیرنده و امکان اثبات مخابره و وصول پیام. اعتبار پیام با خطر، جعل هویت روبرو می باشد. و برای مقابله با آن از شیوه، تائید اصالت پیام به وسیله ترکیبی از آن چیز که کاربر می‌داند، آن چیز که که کاربر در اختیار دارد و یا ویژگیهای فیزیکی کاربر بهره گیری می گردد.

– قابلیت بازرسی و رسیدگی

عبارت می باشد از ثبت داده‌های بازرسی بر اساس شرایط از پیش تعیین شده محرمانه بودن و تمامیت. خطرات و تدابیر مقابله با آن، خطرات و راههای مقابله با آنها همان می باشد که در بالا در مورد محرمانه بودن و تمامیت گفته شده می باشد (دژپسند ،76،1383) .

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی

در دسترس بودن1

سیستم پرداخت الکترونیکی قابل دسترس، سیستمی می باشد که بتوان آن را بصورت وسیع در بسیاری از وضعیتهای پرداخت بهره گیری نمود. سیستم پرداخت الکترونیکی بایستی بصورت گسترده و وسیع موجود دقابل قبول باشد و تمام کاربران بدون در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی، اجتماعی یا اقتصادی، ملیت ونژاد بتواننداز آن سیستم بهره گیری کنند.

راحتی وقابلیت بهره گیری2

پرداخت الکترونیکی بایستی بسیار ساده باشد تا جایی که حتی کودکان، افراد کهنسال، معلول و ناتوان هم بتوانند عملیات پرداخت وجه را انجام دهند.

کارآیی3

سیستم پرداخت الکترونیکی زمانی کارآمد می باشد که در هر مرحله از فرایند پرداخت،  بهترین عملکرد ممکن را انجام دهد. پس ضروری می باشد که کاربران از کارآمد بودن سیستم مطمئن باشند زیرا در غیر اینصورت از آن بهره گیری نمی کنند.

استاندارد سازی4

بدون استاندارد, متصل شدن کاربران پرداخت مختلف به شبکه ها وسیستمهای مختلف غیر ممکن می باشد. استانداردها قابلیت ردوبدل کردن اطلاعات را ممکن می سازندو به کاربران توانایی خرید ودر پیدا نمود اطلاعات را می دهند صرف نظر از اینکه کدام بانک پول آنها را مدیریت می کند (میرزایی،32،1388).

1 1.Availability

2 2.Usability

3Efficiency

 Standardization

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد