پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

اطلاعات

   دومین سطح دانش را اطلاعات تشکیل می­دهد. این سطح، داده­های کمی اختصار شده را در بر   می­گیردکه گروه­بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده­اند تا بتوانند معنی­دار شوند. این داده­ها هم، دانش را نشان نمی­دهند. آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند، اطلاعاتی که مدیر می­تواند به­کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی را انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره­های انباشته شده را به خود گرفته و معنایی را ارائه می­کند که بزرگتر از آن چیزی می باشد که از داده­های خام مکشوف می­گردد. اما نظریه پردازان و دست اندرکاران دانش همگی بر این باورند که این اطلاعات می باشد و نه دانش. اگرچه خط و مرز بین دانش و اطلاعات روشن نیست، لیکن چند ویژگی هست که این دو را از هم جدا می­کند.

1- سطح ظرافت: اطلاعات غالباً به جایگاه­ها، شرایط، فرآیندها و یا هدف­های خاص تصریح دارد. در این صورت در­برگیرنده­ی سطحی از ظرافت و دقت می باشد که آن را برای کار مورد نظر مناسب می­کند. ورای جایگاه یا کار خاص، اطلاعات تا زمانی که به دانش تبدیل نشود، کم ارزش خواهد بود.

2-زمینه: اطلاعات معادل داده­ها در متن می باشد .زمینه ممکن می باشد محصول، مشتری یا فرآیند کسب وکار باشد و شکل اولیه داده­ها را تا سطح اطلاعات ارتقا دهد. زمینه، اطلاعات را برای مدیریت جهت تصمیم­گیری و برنامه ریزی مفید می­کند. مدیر نتایج معناداری را در خصوص معاملات با مطالعه و بازبینی داده­ها استخراج می­کند. برای اینکه داده مفید واقع گردد، بایستی در درجه اول در زمینه قرار­گیرد.

3-دامنه: دامنه اطلاعات کلاً محدود به زمینه­های می باشد که در آن ایجاد می­گردد. اطلاعات فروش به مدیران در خصوص فروش، مطالبی ارائه می­دهد، دانش در این خصوص فراتر اقدام می­کند و در جایگاه­های گوناگون کاربرد دارد.

4-به هنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتنی می باشد. پس، به گونه مداوم در حال تغییر می باشد .به مجرد اینکه داده جدید، اخذ گردد، اطلاعات جدیدی مورد نیاز خواهد بود. دانش به علت بار معنایی زیاد خود، حساسیت زمانی کمتری دارد. دانشی که از اطلاعات دیروز و امروز به دست آمده، می­تواند برای درک اطلاعات فردا به کار رود (ساداتی،1389).

دانش به واسطه نزدیکی به تصمیم­ها و اقدامات سازمانی به مراتب بیش از داده­ها و اطلاعات می تواند باعث بهبود عملکرد شده و در نتیجه کیفیت خدمات سازمانها را به گونه عام و سازمانهای دولتی را به گونه خاص بهبود ببخشد (هلز و بتر[1]،2002) در شکل (2-1) توالی اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم­گیری آمده می باشد.

  1. 1. Hales &Better

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد