پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

-شاخص­ عملکرد مدیریت دانش (KMPI)

   بر اساس این فرض که شرکت‌ها مایل به انباشت و بکارگیری دانش برای خلق ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی هستند، لی و همکاران (2005) یک معیار جدید (شاخص عملکرد مدیریت دانش ) برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش شرکت پیشنهاد کردند. آن‌ها یک تابع منطقی که شامل پنج عنصر بود را معرفی نمودند که‌ می‌تواند برای تعیین فرآیندهای چرخه دانش (KCP) مورد بهره گیری قرار گیرد :1- خلق دانش 2-ذخیره دانش 3- تسهیم دانش 4- به­کارگیری دانش 5- درونی سازی دانش.

این شاخص برای اندازه­گیری عملکرد شرکت در زمینه مدیریت دانش در مقطعی از زمان مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. با اندازه­گیری اثربخشی چرخه دانش،این شاخص اندازه­گیری می­گردد. چرخه دانش از جمع جبری       اثر­بخشی فرآیند­های تشکیل دهنده سیستم مدیریت دانش تشکیل شده می باشد. شاخص  KMPIبا بهره گیری از ارتباط زیر محاسبه می­گردد:

 

(رابطه2-1)

به طوری که در ارتباط فوق، مقدارKCPt  بر اساس در جه کارایی مراحل پنج­گانه فرآیند گردش دانش در لحظه زمانی t و به صورت ارتباط  زیر محاسبه‌ می گردد:

 

(ارتباط 2-2)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط فوق اندیس های (KI),(KU),(KS),(KA),(KC) به ترتیب بیانگر فعالیت­های خلق دانش، جمع­آوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و درونی­سازی دانش می باشد. در ارتباط فوق، (RWE[1]) نشان­دهندۀ ارزش نسبی مقدار ویژه مربوط به فعالیت مورد نظر و  (AFV[2])مقدار متوسط امتیاز فعالیت را نشان می­دهد. لی و همکاران­، به مقصود محاسبه مقدار AFV برای هر فعالیت پرسشنامه ویژه متشکل از 33 آیتم تعبیه کرده­اند.

 

 

از آنجا که فرآیند­های تشکیل دهندۀ سیستم مدیریت دانش در صنایع و سازمان­های مختلف  متفاوت می باشد اجزا تشکیل­دهندۀ این شاخص می­تواند متغیر باشد. همچنین شاخص عملکرد مدیریت دانش قادر می باشد کیفیت تصمیم­گیری برای سرمایه در منابع سیستم اطلاعات را بهبود داده، ایجاد نماید و  فرآیندهای چرخه دانش را ارزیابی کند (لی و همکاران،2005). جدول(2-7) فرآیندها و شاخص ها را نشان می‌دهد.

1.Relative weight of the eigenvalue

2.Average factor value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد