دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو مکانی وزمانی پژوهش

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان می پردازد. دراین پژوهش محقق به دلیل قلمرو مکانی برای جمع آوری داده ها تصمیم دارد که این پژوهش را در شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان مطالعه نماید.

محدوده زمانی :قلمرو زمانی دوره های توزیع وجمع آوری پرسشنامه طی1 ماه ودرتیرماه 1393 میباشد.

1-10- روش پژوهش

پژوهش حاضر برحسب هدف یک پژوهش کاربردی به شمار آورد. زیرا که هدف آن توسعه ارائه خدمات در زمینه سازمانی می باشد بر حسب نوع پژوهش می توان این پژوهش را یک پژوهش توصیفی به شمار آورد .

1-11- ابزار گردآوری داده­ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به طورکلی روشهای گردآوری اطلاعات را می توان به دوطبقه روشهای کتابخانه ای وروش های میدانی تقسیم نمود. دراین پژوهش درخصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش به طورعمده ازروش میدانی بهره گیری شده می باشد و برای جمع آوری ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای وبهره گیری ازکتابها، مقالات موجود فارسی و انگلیسی و سایتهای اینترنتی  بهره گیری شده می باشد. دراین پژوهش ابزار گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز پرسشنامه می باشد.

 

1-12- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش

اگرجه امروزه درزمینه  ارائه خدمات  بانکی سنتی ،الکترونیک ومجازی تحققیات گسترده ای صورت گرفته می باشد اما درزمینه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان،تحقیقات اندکی در داخل کشور صورت پذیرفته می باشد،درحقیقت این موضوع  ازمباحث جدید در زمینه فروش خدمات جدید توسط کارکنان می باشدودر سالهای اخیرتحقیقا ت مختصری دراین خصوص در دانشکده های کشور صورت پذیرفته می باشد با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حوزه موسسات بانکی صورت می پذیردو دریک بانک خاص انجام می پذیرد منحصر به فرد می باشد. ،نتایج پژوهش حاضر می‌تواند اطلاعات مفید و سودمندی را برای مدیران وبرنامه ریزان بانک مورد مطالعه فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد