پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعهد سازمانی

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد

تعهد از نظر لغوی عبارت از به‌کار گرفتن کاری ، به‌ عهده گرفتن ، نگاه داشتن ، عهد و پیمان بستن و در اصطلاح عبارت می باشد از :

 1. اقدام متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛
 2. اقدام ارجاع یا تصریح به یک موضوع؛
 3. تقبل یا عهده­دار شدن انجام کاری در آینده ( صادقی فر ، 1386 : 37 ).

در لغت نامه ، اغلب در تعریف این واژه چنین آمده می باشد “عهد عبارت می باشد از حفظ چیزی و مراعات آن و به میثاق و پیمانی گفته می گردد که رعایت آن لازم باشد ” .  همچنین تعهد در زبان فارسی به معنای گردن گرفتن ، شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن تعریف شده می باشد(راهداری شمالی، 1390: 9 ).

در فرهنگ لغت وبستر کلمه (commit) یا (commitment) به وفای به عهد به چیزی یا فردی معنی شده می باشد.

ادبیات رفتار سازمانی اظهار واضح تری از تعهد سازمانی ارائه می دهد :

تعهد به افراد قدرت داده و رفتارهایشان را تحت شرایط مختلف تثبیت می کند در نتیجه می توان ابراز نمود که تعهد به سطح بالای وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص یا اشیاء در زندگی اجتماعی تصریح داشته (الکساندر و تیری ، 1996) و  توقعات ، فواید شخصی ، عناصر اخلاقی ، ایثار و وفاداری را در بر می گیرد  ( لیو ، 2008 : 118).

شهید مطهری در باره تعهد چنین می‌گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهای می باشد که بشر به آنها معتقد می باشد و پایدار به آنها می‌باشد. فرد متعهد کسی می باشد که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته صیانت کند ( اسماعیلی ، 1380 : 67 ) .

سالانسیلک[1] معتقد می باشد تعهد حالتی از شخصیت می باشد که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت هایی که انجام می دهد محدود و مفید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد می گردد که بایستی انجام چنین فعالیت هایی را تداوم بخشیده و درگیری موثر خویش را در انجام آن ها حفظ نماید ، یعنی تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند ( محمدی و رضائیان ، 1386 : 58 ).

هربینک[2] و همکارانش عقیده دارند که تعهد عبارت می باشد از یک پدیده ساختاری که در نتیجه کنش ها و واکنش های متقابل فرد و سازمان به صورت نوعی اندوخته یا سرمایه گذاری در طول زمان تحقق می یابد ( صمدی و مهدوی خو ، 1388 : 54 ) .

[1] – Salancilk

[2] – Herbinak

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
 • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد