دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 توسعه مالی

 

1-2-1-2) مقدمه

 

مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه هفتاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته می باشد ]31[. نظریات پایه توسعه مالی که معمولاً تصور می گردد تحت تاثیر نظریات شومپتر[1] ]122[ قرار دارد، توسعه نهادهای مالی و تأثیر کلیدی خدمات مالی را علت رشد و توسعه اقتصادی می دانند. به علاوه اقتصاددانان دیگری نظیر گلداسمیت[2] ]101[، مک کینون[3] ]102[، شاو[4] ]103[، روور[5] ]104[، کینگ و لوین[6] ]105[ و لوین و زروس[7] ]106[ پیشتر بر تأثیر توسعه بازارهای مالی به عنوان علت رشد در اقتصاد تاکید نموده‌اند. همچنین لوین و زروس در مقاله‌ خود معنا‌داری اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهند. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح کردند. آنان در این نظریه بر این باورند که حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری می گردد. آن ها عقیده دارند که آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعه اقتصادی را تسهیل می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه دست یابی به رشد بلندمدت اقتصادی می باشد. توسعه مالی در صورتی می تواند منجر به رشد اقتصادی گردد که بتواند زمینه مناسب جهت تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش کارایی سرمایه گردد. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن ها در اقتصاد ملی می باشد و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات هست میسر خواهد بود، زیرا کارآمدی بازار مالی مستلزم روان سازی معاملات و افزایش نقدینگی و فراهم کردن شرایط مدیریت ریسک می باشد. و این مهم بایستی درتدوین سیاست های کلان اقتصادی که توسعه مالی را هدف دارد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد ]32[.

قسمت عمده ای از پژوهش های نظری و تجربی صورت گرفته پیرامون توسعه مالی، به مطالعه ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد. به عنوان نمونه فرای[8] ]107[، دی گریگوریو[9] ]108[، بیم و کالومیریس[10] ]109[، واچل[11] ]110[، اشپایگل[12] ]111[، لیهی و همکاران[13] ]112[، برگلوف و بولتون[14] ]113[، فینک و همکاران[15] ]114[ و… همگی در مطالعات خود به بحث پیرامون ارتباط این دو متغیر پرداخته و نشان دادند ارتباط معناداری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی هست. در دیدگاهی کلی، توجه ساده به بازارهای مالی سبب شده می باشد که بعضی افراد آن را تنها برد و باخت ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم می باشد که امروزه بدون داشتن یک بخش مالی کارا، رشد اقتصادی محقق نمی گردد ]33[.

با توسعه مالی مطلوب می توان انتظار داشت که نتایج زیر حاصل گردد: 1- گزینش بهترین طرح های سرمایه گذاری 2- تامین مالی اجرای طرح های بزرگ از طریق تجهیز منابع کوچک 3- تنوع و گسترش ابزارهای مالی که مبتنی بر ریسک مشخص ارائه گردد 4- امکان دریافت پاداش نوآورانه برای کسانی که روش های جدید تولید را تجربه می کنند ]31[.

[1] Schumpeter

[2] Goldsmith

[3] Mc Kinnon

[4] Shaw

[5] Rover

[6] King & Levine

[7] Levine & Zervos

[8] Fry

[9] De Gregorio

[10] Beim & Calomiris

[11] Wachtel

[12] Spiegel

[13] Leahy et al

[14] Berglof & Bolton

[15] Fink et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد