شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی

 

راسخی و رنجبر ]9[ در مطالعه اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با برآورد معادله همگرایی – رشد طی دوره زمانی 1980 تا 2004 میلادی و با به کارگیری تکنیک پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، به این نتیجه رسیدند که کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد مطالعه تجربه کنند. سلمانی و امیری ]38[ در مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1960 تا 2004 با بهره گیری از روش داده های تابلویی نامتوازن نشان دادند توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته می باشد. اکبریان و حیدری پور ]47[ در مطالعه تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره زمانی 1345 تا 1386 با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی خود تبیین با وقفه های گسترده نشان دادند شاخص های مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض ارتباط مثبت میان شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی هست که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی می باشد. سیفی پور ]10[ در مطالعه تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با بهره گیری از داده های تابلویی به این نتیجه رسید که توسعه مالی در کشورهایی با درآمد بالا و بازارهای پول و سرمایه توسعه یافته تر منجر به رشد اقتصادی خواهد گردید در حالی که در کشورها با درآمد پایین و بازارهای پول و سرمایه کمتر توسعه یافته، توسعه مالی در بازار پول تاثیر منفی و توسعه مالی در بازار سرمایه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. فطرس و همکاران ]11[ در مطالعه ارتباط متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران در فاصله سال های 1340 تا 1385 با بهره گیری از روش تحلیلی عاملی نشان دادند که اولاً بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی هست. ثانیاً جهت علیت بین این دو متغیر از رشد اقتصادی به توسعه مالی می باشد.

قسمت عمده ای از پژوهش های خارجی صورت گرفته پیرامون توسعه مالی، به مطالعه ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد. به عنوان نمونه فرای ]107[، دی گریگوریو ]108[، بیم و کالومیریس ]109[، واچل ]110[، اشپایگل ]111[، لیهی و همکاران ]112[ برگلوف و بولتون ]113[، فینک و همکاران ]114[ و… همگی در مطالعات خود به بحث پیرامون ارتباط این دو متغیر پرداخته و نشان داده اند ارتباط معناداری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی هست.

کالدرون و لیو ]168[ در مطالعه روی داده های 109 کشور صنعتی و در حال توسعه در بین سال های 1960 تا 1994 نشان دادند توسعه مالی زمینه ساز رشد اقتصادی بوده و علیت گرنجری میان این دو متغیر هست. کریستوپولوس و سیوناس[1] ]183[ در مطالعه روی 10 کشور در حال توسعه و با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی نشان داده اند که ارتباط تعادلی میان شاخص عمق مالی و رشد اقتصادی هست. لیو و سو[2] ]184[ در مطالعه روی سه اقتصاد بزرگ آسیا ( تایوان، کره و ژاپن ) در فاصله سال های 1981 تا 2001 میلادی نشان دادند توسعه بازار سهام تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی تایوان داشته می باشد. ریتاب[3] ]185[ در مطالعه ای برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که توسعه بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی آن ها می گردد. همچنین رشد اقتصادی نیز توسعه بخش بانکی را موجب می گردد. کینورگیس و سمیتاس[4] ]186[ در مطالعه اقتصاد لهستان از 1994 تا 2004 میلادی به این نتیجه رسیدند

[1] Christopoulos & Tsionas

[2] Liu & Hsu

[3] Ritab

[4] Kenourgios & Samitas

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد