دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاتنام ]25[ در مطالعه عناصر سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی را از اشکال ضروری آن به شمار می آورد و معتقد می باشد که هر چه این شبکه ها در جامعه ای متراکم تر باشد احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر می باشد و باعث می گردد که هزینه های بالقوه عهد شکنی در هر معامله ای کاهش یابد . هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت کرده، ارتباط را تسهیل و جریان اطلاعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود می بخشد. به تعبیری دیگر شبکه های مشارکت مدنی تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری می باشد. دکر و اوسلانر[1] ]83[ مولفه های سنجش سرمایه اجتماعی را در قالب: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کنش و عاملیت اجتماعی، ارتباطات شغلی، ارتباطات دوستی و خانوادگی و ارتباطات همسایگی اظهار می دارند.

به عقیده بعضی دیگر سرمایه اجتماعی دارای ابعاد و مولفه های فراوانی می باشد که متناسب با فرهنگ جامعه می باشند. مولفه هایی زیرا اعتماد، مشارکت در نهادهای مدنی و موسسات خیریه، ارتباطات مناسب با دیگران، تعهد و مسئولیت، همکاری و روحیه کار گروهی و احساس هویت جمعی در این زمینه مدنظر می باشند. با این تفاصیل مولفه های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در یک ارتباط متعامل با هم قرار گرفته و هر کدام تقویت کننده دیگری می باشد از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شوند ]28[.

 

9-1-1-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی

 

تمام مفاهیم حول سرمایه اجتماعی بر اهمیت اعتماد و هنجارهای تعاون مدنی در قانونمند سازی و فرآیند اقتصادی جوامع اشتراک نظر دارند ]84[. مطالعات تجربی و نظری بسیاری مانند نک و کیفر[2] ]84[، ویتلی[3] ]85[، زک و نک[4] ]86[ و… بر تأثیر موثر سرمایه اجتماعی بر رشد بلندمدت اقتصادی تاکید داشته اند. فوکویاما ]87[ تاکید می کند که وجود همکاری با غریبه ها جهت موفقیت بنگاه های بزرگ ضروری می باشد و بر اساس مطالعه ی پسی و لیونز[5] ]88[، سرمایه اجتماعی می تواند جهت ذخیره منابع و کاهش هزینه های هر سازمان ضروری باشد. در جوامع با سطح بالای سرمایه اجتماعی و اعتماد، میان کارگزارانی که با یکدیگر به ندرت در ارتباط اند تعاون و همکاری بیشتری نظاره می گردد ]89[. یاماگیشی[6] ]90[ اعتماد متقابل را کلید اصلی تعاون و همکاری می داند و ارو[7] ]91[ در اهمیت اعتماد اینگونه می نویسد: برای افراد مفید می باشد که به سخنان و قول های دیگران مقداری اعتماد داشته باشند. در نبود اعتماد، بسیاری از تضمین ها بسیار پرهزینه می بود و فرصت های بسیاری جهت همکاری های سودمند و متقابل از دست می رفت.

اعتماد، لازمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی می باشد. اعتماد اجتماعی، ایجادکننده تعاون و همیاری می باشد و فقط در این حالت می باشد که در عین وجود تفاوت ها قادر به حل معضلات و انجام تعهدات اجتماعی می گردد. اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت ( برابری ) بوده و امنیت اجتماعی نیز زاینده آن ها می باشد. پیش روی بی اعتمادی، پدیده ای روانشناختی می باشد که فرد اطمینان به خود را از دست می دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد این طریقه از نقطه نظر کلان به بی اعتمادی در سطوح ملی می رسد، پدیده بی اعتمادی توان حرکت و خلاقیت را از فرد می گیرد و او را به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می کند. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه و فراگیر شدن آن باعث بی اعتمادی افراد و سلب اعتماد نسبت به همدیگر و مجموعه آنها نسبت به جامعه می گردد و اتحاد و پیوستگی ملی به قیمت کسب امنیت فردی به خطر جدی می افتد. شدت چنین وضعیتی، نزول معیارهای اخلاقی فرد و نادیده گرفتن معیارهای جمعی و در نهایت تجاوز به حقوق دیگران حتی به صورت عیان و به صورت باجگیری های مختلف می باشد ]29[.

[1] Deker & Uslaner

[2] Knack & Keefer

[3] Whiteley

[4] Zak & Knack

[5] Passey & Lyons

[6] Yamagishi

[7] Arrow

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد