پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

-مدل پژوهش و اجزای آن

   ابزار­های مرور شده در واقع روش­های مهم و پر کاربرد برای ارزیابی مدیریت دانش می­باشند. اگرچه نباید از محدودیت­های این ابزارها چشم­پوشی  نمود. موضوعی که با در نظر داشتن ادبیات پژوهش مطرح می­گردد این می باشد که محققان به مقصود جبران ضعف­های مربوط به ابزارها، روش­های کمی و کیفی را ترکیب می­کنند. برای مثال ون[1] (2009) از گروه­های کانون، فرآیند سلسله مراتبی و پرسشنامه را برای توسعه یک مدل برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در شرکت‌های های-تک تایوانی بهره گیری کرده می باشد، حال آنکه چن و همکاران (2009) فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) را با کارت امتیازی متوازن (BSC )ادغام کردند و روشی پیشنهاد دادند که می­تواند به عنوان ابزار اندازه­گیری مدیریت دانش برای کل سازمان بهره گیری گردد. همچنین کواچ و وانگ (2011) در تحقیقی اظهار کردند یک ابزار ارزیابی خوب در زمینه مدیریت دانش بایستی حداقل شامل ویژگی­های زیر باشد:

1- معیارهای کمی و معیارهای کیفی را مدنظر قرار دهد.

2-اجرای آن آسان باشد.

3-به صورت تجربی تست گردد.

4-نتایج بایستی واضح و معنادار باشد و گیج­کننده نباشد.

5-قادر به نشان دادن فرصت­هایی برای بهبود جهت­گیری آینده و پیش بینی نتایج بعد از بهبود باشد.

پس با در نظر داشتن توضیحات فوق و مرور ابزار­های مختلف سنجش می­توان دریافت که سنجش اثر­بخشی مدیریت دانش. جزء آن دسته از مسائلی می باشد که نیازمند در نظر گرفتن تعداد زیادی از عوامل مختلف می­باشد که از آن­ها به عنوان معیارهای ارزیابی تعبیر می­گردد و در واقع نوعی از مسائل تصمیم­گیری چندمعیاره می باشد. پس، بهره گیری از روش­های موجود در مسائل چند معیاره برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش مقتضی و مناسب می­باشد، با مرور مدل­های، مدلی که چن و همکاران (2009) ارائه کردند، مدلی مناسب می­باشد. از ویژگی­های این مدل که باعث برتری آن از سایر مدل­ها می­گردد این می باشد که از دو ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC) و شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) بهره گیری کرده می باشد و همچنین تکنیک ­فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) را جهت سنجش مقایسه­ای عملکرد مدیریت دانش بین دانشگاه­ها به کار برده می باشد.

 

پس، پژوهش حاضر برای اینکه بتواند اثربخشی مدیریت دانش را در دانشکده­های دانشگاه مازندران به گونه جامع و دقیق ارزیابی کند این مدل را انتخاب کرده می باشد. در شکل (2-3) مدل چن و همکاران (2009) به عنوان مدل اولیه نشان داده شده می باشد. (مدل پژوهش حاضر در فصل سوم به گونه کامل تشریح شده می باشد).

1.Wen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد