دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

 

1-5- فرضیات پژوهش

سوال اصلی:شاخص های موفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان در بانک کشاورزی کدامند؟

 1. ازمیان شاخص های اصلی موفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان مهمترین شاخص کدام می باشد؟
 2. آیا رضایت شغلی درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان موثر می باشد؟
 3. آیاخدمات بانکداری الکترونیک درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان عامل مؤثری می باشد؟
 4. آیاخدمات بانکداری سنتی درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان عامل مهمی می باشد ؟
 5. آیا مدیریت درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان عامل مؤثری می باشد؟
 6. آیا مشتری مداری درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان عامل مؤثری می باشد؟
 7. آیا خدمت گرایی درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان عامل مؤثری می باشد؟

 

 

 

 

 • شناسایی مهمترین عامل درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی در بعدرضایت شغلی.
 • شناسایی مهمترین عامل درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی در بعدخدمات بانکداری الکترونیک.
 • شناسایی مهمترین عامل درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی دربعد خدمات بانکداری سنتی.
 • شناسایی مهمترین عامل درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی دربعد مدیریت.
 • شناسایی مهمترین عامل درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی در بعد مشتری مداری.
 • شناسایی مهمترین عامل درموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی در بعد خدمت گرایی.

1-7- مدل مفهومی پژوهش

درنمودارزیرشاخصهای اصلی موفقیت ارائه خدمات جدید به مشتریان توسط بانک مشخص شده اند.

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد