دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 سطوح سرمایه اجتماعی

 

نارایان و پریچت[1] ]74[ سرمایه اجتماعی را در سه سطح مجزا معرفی می کنند: سرمایه اجتماعی در سطح سیاست های کشوری و ملی که ناظر بر جنبه رشد اقتصادی می باشد، سرمایه اجتماعی در سطح نهادها که ناظر بر کارایی نهادهای اجتماعی می باشد و سطح سوم در سطح خرد که می تواند به عنوان راه حلی برای جلوگیری از شکست های بازار در نظر گرفته گردد.

بعضی دیگر نیز سرمایه اجتماعی را در سه سطح زیر تقسیم بندی کرده اند:

1- سطح خرد ( فردی ): سرمایه اجتماعی در سطح خرد شامل شبکه هایی از افراد گروه های مختلف اجتماعی همچون دوستان، اقوام و خانواده ها می باشد. به گونه کلی، سرمایه اجتماعی در این سطح، به افراد موجود در شبکه تصریح دارد که بر اثر تعامل میان آن ها، شناخت حاصل می گردد و هویت اعضا شکل می گیرد ]23[. این سطح از سرمایه اجتماعی می تواند اثرات جنبی مثبت و یا منفی را به همراه داشته باشد. اگر تعاملات و روابط بین گروه ها و شبکه ها طوری باشد که فقط با اعضای گروه ارتباط و داد و ستد داشته باشند، یک نوع اثر جنبی منفی را به وجود می آورد که می تواند با رشد و توسعه اقتصادی در تضاد باشد. از آن جمله می توان به گروه های تروریستی و مافیا تصریح نمود که در این گونه موارد، سرمایه اجتماعی فقط به نفع اعضای این گروه هاست و نفعی برای جامعه ندارد ]5[. چو[2] ]61[ این سطح از سرمایه اجتماعی را به دو نوع سرمایه اجتماعی “درون گروهی” و سرمایه اجتماعی “میان گروهی”  تقسیم بندی کرده می باشد.

سرمایه اجتماعی درون گروهی در بین افرادی که روابط نزدیک و دوستانه دارند، مثل اعضای خانواده، دوستان نزدیک و همسایگان دیده می گردد. سرمایه اجتماعی درون گروهی به خانواده و دوستان نزدیک حس هویت و مقصد مشترک می دهد. نظریه پردازان، اثرات منفی سرمایه اجتماعی را به سرمایه اجتماعی درون گروهی نسبت می دهند و گذراندن وقت با خانواده و دوستان نزدیک را مانع از افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی می دانند. این در حالی می باشد که چو ]61[ در مدل انتخابی خود سرمایه اجتماعی درون گروهی را دارای نقشی کلیدی در انباشت سرمایه انسانی می داند که می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی گردد.

سرمایه اجتماعی میان گروهی روابط بین افرادی را شامل می گردد که از خصوصیات ارزشی و فرهنگی و نیز عقاید مشترک کمتری برخوردارند. به عنوان مثال، هر چه ارتباط و پیوند بین عموم مردم و گروه ها و سازمان های مختلف بیشتر باشد، این نوع از سرمایه اجتماعی بیشتر در جامعه وجود خواهد داشت. سرمایه اجتماعی درون گروهی و وجود تعداد زیادی گروه با انسجام درونی بالا، ممکن می باشد جامعه را دچار چنددستگی کند؛ زیرا بعضی گروه ها برای تقویت انسجام درونی شان اقدام به حذف دیگران می کنند و زمینه ای را فراهم می آورند که تعصب های گروهی و قومی در جامعه رواج یابد ]2[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سطح میانی: این سطح از سرمایه اجتماعی، شامل پیوندها و روابط عمودی می باشد که به سرمایه اجتماعی رابط نیز معروف می باشد و از طریق همکاری های خودجوش بین گروه ها و شبکه ها، از قبیل شرکت ها به وجود می آید. در سطح میانی، سرمایه اجتماعی به اجتماعات و گروه ها و سازمان ها تصریح دارد و باعث تقویت و ساخت بنیه ارزشی و تعاملی گروه می گردد ]23[. این سطح، یک پیوند قوی بین گروه و دیگر سازمان ها مستقر می کند و باعث انتقال اطلاعات و ایده ها از موسسات رسمی به بیرون و عوام شده و باعث تسهیل شبکه های پژوهش و توسعه می گردد.

3- سطح کلان ( اجتماعی ): این سطح از سرمایه اجتماعی شامل روابط و ساختارهای نهادی و محیط سیاسی و اجتماعی می گردد و به محیط اجتماعی و سیاسی می پردازد که ساختارهای اجتماعی را می سازد و هنجارها را قابل توسعه می کند. رژیم سیاسی، سلطه قانون، نظام قضایی و آزادی های سیاسی و مدنی، نهادهایی هستند که از طریق آن ها سرمایه اجتماعی کلان شکل می گیرد ]61[. سرمایه اجتماعی کلان، مهم ترین تأثیر را در مشارکت آحاد جامعه در فرآیند رشد و توسعه اعمال می کند و به همین جهت می تواند به گونه مستقیم و یا از طریق اثرگذاری بر کانال های دیگر مانند توسعه مالی بر اقتصاد تاثیرگذار باشد. به همین دلیل شاخص انتخابی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در این پژوهش به گونه ای انتخاب شده می باشد که ناظر بر سطح کلان سرمایه اجتماعی باشد.

[1] Narayan & Pritchett

[2] Chou

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد