پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تعهد

ایفای وظیفه مدیران در دنیایی مشتمل بر بشر‌ها صورت می‌گیرد. افراد به گونه دائم، رفتار، سلوک و کردار مدیر را زیر نظر دارند و از آن چیز که در مورد ارزش‌های مدیر می‌بینند ، بر اعتقادات و رفتار و کردار آنان اثر می‌گذارد. مدیران ممتاز تأثیری نیرومند و مثبت بر دیگران می‌گذارند زیرا مجموعه‌ای از اعتقادات مثبت یا مجموعه‌ای متناسب از رفتارهای مثبت را در هم می‌آمیزند . این اعتقادات و اعمال «تعهدات» را تشکیل می‌دهند. تعهد حدود مختلفی می‌تواند داشته باشد (دهقان مروست ، 1378 : 48).

تعهد در سازمان به انواع مختلف  نظیر ، تعهد مکتبی ، تعهد ملی ، تعهد خویشتن مدارانه ، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می گردد :

تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می آید . اندازه تعهد فرد به الزامات نظری و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می گردد .

– تعهد ملی ، همان حس ناشی از وطن دوستی می باشد که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار  می دهد .

تعهد خویشتن مدارانه ، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می گردد و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی در نظر داشتن منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند ، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند.

تعهد گروهی ، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه ، مشخصه اصلی این نوع تعهد می باشد . تعهد گروهی می تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری ، اقدام کند . خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن ، نیاز به اعتماد ، کاهش فشار احساس گناه ، نایل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق می باشد.

آثار زیان بار گروه اندیشی می تواند شامل مواردی هم زیرا : توهم آسیب ناپذیری ، گریز از نقد منطقی ، اجتناب از ارزیابی ، یک سونگری و تعصب گروهی ، کلیشه سازی غیر معقول ، اعمال فشار بر اعضاء ، اغماض لغزش ها ، توافق جمعی بی منطق ، نادیده گرفتن اطلاعات مخالف ، مسدود کردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تصمیمات اتخاذ شده باشد (باقری و تولایی ، 1389 : 75 ) .

هرسی و بلانچارد[1] ( 1989 ، به نقل از صادقی فر، 1386 : 43 ) در تحقیقات خود اظهار می‌دارند که مدیران اثربخش در مجموعه­ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند :

[1] – Hersey and Blanchard

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
  • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد