دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– اعتماد در شبکه بانکی

اعتماد در هر دوره‌ای از تاریخ کسب‌و‌کار یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات بوده می باشد. امروزه با قوت گرفتن مفاهیمی زیرا ارتباطات بلندمدت با شرکای تجاری، مشتریان و رقبا، جامعه اطلاعاتی ،خدمات اینترنتی و اقتصاد مبتنی برخدمات این مفهوم ازاهمیت بیشتری برخوردار شده می باشد.

در صورت وجود اعتماد متقابل می باشد که ارتباط بلندمدت شکل می‌گیرد اعتماد مشتریان درموسسات مالی یکی ازفاکتور‌های اساسی برای موفقیت این بنگاه‌ها درعرصه رقابت می باشد وبی‌دلیل نیست که بسیاری از این موسسات موضوع مهم اعتمادرا محورفعالیت‌های تبلیغی خود قرارداده‌اند (موخرجی [1]،1175،2007).

محققان یک نوع شناسی ازاعتماددرزمینه بازرگانی الکترونیکی که شامل مواردزیراست رامطرح کرده اند:اعتماد موقعیتی،اعتماد سازمانی و اعتماد فردی.موضوعی که بیشتر به این پژوهش مربوط می گردد اعتماد سازمانی می باشد که به عنوان “اعتقاد فردی می باشد که موقعیتهای مطلوب به موقع هستند که منجر به موفقیت موقعیتی میشوند(مک نایت[2] و شروانی، 2002 ، 45). اعتماد سازمانی به نوبه خود از دو غیر از نرمالیته موقعیتی و تضمین ساختاری بدست آمده می باشد.تنها زمانیکه این دو جزء حاضرند،اعتماد سازمانی شکل می گیرد.نرمال موقعیتی که به اعتقاد،اطمینان کننده وامانت گذار که ” همه چیز در جایگاه مناسب به نظر می رسد”تصریح دارد وگفته می گردد که توسط یک تصوری که تمام چیزها در یک جایگاه “عادی،مرسوم،متناسب یادرجهت مناسب”هستندشکل میگیرد(یاپ وهمکاران،29،2010).تضمین ساختاری به اعتقاد “اعتماد کننده” تصریح دارد که “ساختارهای محافظ کننده به موقع منجر به موفقیت موقعیتی ” میشوند (مک نایت و شروانی 2002 ،48).محققان اظهار می کنند که اینها دو نشانه ای هستند که توسط آنها مشتریان قابلیت اعتماد بانکداری الکترونیکی را ارزیابی می کرده اند. نشانه های نرمال موقعیتی از طریق نشانه های آنلاین وب سایت بانکداری الکترونیکی جستجو می گردد؛در حالیکه ،نشانه های ساختاری از طریق ویژگی های سنتی بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهد،جستجو می گردد(یاپ وهمکاران،29،2010).

 

[1]. Mukherjee

[2] . McKnight and Chervany,

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد