دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی

برای مطالعه کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بازار مانند، بانکداری اینترنتی ،مطالعات و پژوهش های زیادی انجام شده می باشد دو چهارچوبی متفاوتی برای شناسایی عوامل یا مولفه های موثر بر پذیرش فن اوری در زمینه مصرف کننده پیشنهاد شده بود.از آنجایی که بانکداری آنلاین یک نوع از نوآوریهای تکنولوژی می باشد(لین[1] و لی،2005).مطالعات موجود بروی پذیرش نوآوری می تواند در سطح پژوهش بانکداری آنلاین بهره گیری گردد.یکی از رایج ترین مدل های بهره گیری شده توسط محققان اتخاذ فن آوری هر فرد،مدل پذیرش فناوری[2] می باشد مدل پذیرش فناوری دیویس[3]( 1989) پیشنهاد می کند که از هر دو عامل سودمندی ادراک شده و سهولت بهره گیری شناخته شده برای پیش بینی ویژگی ها نسبت به بهره گیری از تکنولوژی جدید که به نوبه خود بروی مقاصد رفتاری بر بهره گیری از مستقیم سیستم واقعی اثر می گذارد می توانند بهره گیری شوند(سودمندی ادراک شده که توسط دیویس به عنوان ” میزانی که یک فرد عقیده دارد که با بهره گیری از یک سیستم خاص ،عملکرد شغلی خودرا بالا خواهد برد.”تعریف شده می باشد(لانگ چونگ[4]وهمکاران،270،2010). پس،برای کاربران بانکداری الکترونیک ،اگر آنها باور کنند که سیستم برای آنها مزایایی مانند کاستن زمان برای رفت و آمد به بانک و بهبود کارایی را به ارمغان می آورد ،سیستم رامی پذیرند(رائو[5] و همکارانش،2003).

بر طبق مدل پذیرش فناوری سهولت بهره گیری ادراک شده به معنی”میزانی می باشد که پذیرنده آینده نگر انتظار دارد که تکنولوزی جدید به تصویب رسیده تلاشی رایگان ومجانی نسبت به انتقال و بهره گیری آن تکنولوژی داشته باشد.به همین سبب،اگر کاربران احساس نمایند که بانکداری آنلاین برای بهره گیری آسان و عاری از شتاب و عجله می باشد،پس شانس آنها برای بهره گیری سیستم بیشتر خواهد بود(جیاراج و همکارانش 2006).یک مطالعه جامع از عوامل پذیرش تکنولوژی توسط سازمان ها و افراد که بین سال های 1992 و 2003 چاپ گردیده می باشد ،انجام داده اند و دریافتند که مدل پذیرش فناوری یکی از مدل های پذیرش تکنولوژی می باشد که به صورت گسترده بهره گیری شده می باشد.هرچند مدل پذیرش فناوری برای اولین بار در سال 1989 معرفی گردید ،اما هنوز به گونه گسترده ای مورد بهره گیری قرار می گیرد(لانگ چونگ وهمکاران،270،2010).

توسط جیاراج[6] و همکارانش(2006) نشان داده شده با این تفاصیل ،بسیاری از پژوهشها اظهار می کنند که مدل پذیرش فناوری خود به خود برای تبیین  تصمیم کاربران مبنی بر پذیرش فن آوریها کافی نیست ،پس آنها از مدل پذیرش فناوری به عنوان یک مدل پایه بهره گیری کردند و با اضافه کردن متغیرهای سنتی به مدل بسته به نوع فن اوریهایی که انها مطالعه می کردند مدلی را توسعه دادند(جیارج وهمکارانش،2006).

کمرالزمان [7](2007) در مطالعه خود پذیرش خرید اینترنتی ومدل پذیرش فناوری رابررسی کرده می باشد وتاثیرات شخصی و شناختی را دراین مدل نشان داده می باشد)کمرالزمان،703،2007).

امین[8] (2007) درمطالعه خود اعتبار شناخته شده ومیزان اطلاعات برروی کارت اعتباری همراه ومیزان تمایلات بهره گیری ازکارت اعتباری همراه رابررسی ومدل پذیرش فناوری اصلی رااصلاح کرده اند.پژوهشهای بانکداری آنلاین الحاقات مختلفی نسبت به مدل پذیرش فناوری انجام داده می باشد که درست مانند آنهایی هستند که توسط پیکارنین[9] و همکارانش (2004)انجام شده می باشد وشامل عوامل مختلفی ازجمله امنیت و حفظ حریم خصوصی ،بهره مندی و اندازه اطلاعات می باشند(امین ،2007)

 

[1] . Lin &Lee

[2]. Technology Acceptance Model(ATM)

[3] . Davis

[4] . Loong Chong et al

[5] . Rao et al

[6] . Jeyaraj et. al

[7] . Kamarolzaman

[8] . Amin

[9] . Pikarainen et. al

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد