دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

جدول2-1- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 15

جدول 3-1-  مقیاس مقایسه زوجی……………………. 73

جدول4-1- مقایسه زوجی بین معیارهای اصلی………….. 77

جدول 4-2-  اولویت بندی معیارهای  اصلی……………. 78

جدول4-3- مقایسه زوجی بین معیارهای رضایت شغلی…….. 79

جدول 4-4-  اولویت بندی معیارهای رضایت شغلی……….. 79

جدول 4-5-  ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای مربوط به معیار مدیریت  81

جدول 4-6-  اولویت بندی معیارهای مدیریت…………… 82

جدول 4-7-  ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای مربوط به معیار خدمت گرایی……………………………………………. 82

جدول 4-8-  اولویت بندی معیارهای خدمت گرایی………. 83

جدول 4-9-  ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای مربوط به معیار مدیریت ارتباط با مشتری………………………………. 84

جدول 4-10-  اولویت بندی معیارهای مدیریت ارتباط با مشتری 85

جدول 4-11- ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای مربوط خدمات الکترونیک  85

جدول 4-12-  اولویت بندی زیرمعیارهای مربوط به معیار خدمات الکترونیک……………………………………………. 86

جدول 4-13- ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای مربوط به معیار کیفیت خدمات سنتی…………………………………… 87

جدول 4-15-  اولویت بندی زیرمعیارهای مربوط به معیار کیفیت خدمات سنتی……………………………………………. 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید  … 76

نمودار 4-2 – الویت بندی عوامل  اصلی مؤثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان…………………………………. 77

نمودار 4-4 – الویت بندی معیارهای مدیریت………….. 81

نمودار 4-4 – الویت بندی معیارهای خدمت گرایی………. 83

نمودار 4-3 – الویت بندی معیارهای رضایت شغلی………. 79

نمودار 4-6 – الویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری 84

نمودار 4-5-  الویت بندی (وزن)معیارهای مدیریت ارتباط با مشتری 84

نمودار 4-6 – الویت بندی (وزن) معیارهای خدمات الکترونیک 86

نمودار 4-7 – الویت بندی (وزن) معیارهای کیفیت خدمات سنتی  87

نمودار 4-8– وزن نهایی زیرمعیارهای ارائه خدمات جدید توسط کارکنان دربانک کشاورزی……………………………….. 89

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد