دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف سرمایه اجتماعی

 

اینگلهارت[1] ]66[ سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی، فرهنگ اعتماد و مداراست که در آن شبکه های گسترده ی سازمان های داوطلبانه به وجود می آید. شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگرند و نه این که اعتماد، محصول جانبی انجمنی شدن مردم با یکدیگر باشند. از دید کلمن ]18[ روابط اجتماعی هنگامی به وجود می آیند که افراد می کوشند تا از منافع فردی خود بهترین بهره گیری را کنند. مفهوم سرمایه اجتماعی در برابر توجه های تند و جانب دارانه درمورد فردگرایی و این اصل که تنها کنشگران محسوس در جامعه، افراد هستند، وضع شده می باشد و مفهومی می باشد که این توجه ها را تعدیل می کند. او با تصریح به آثار بعضی افراد، تأثیر سرمایه اجتماعی در تسهیل فعالیت های عقلانی اقتصادی و همچنین تأثیر این سرمایه را در دستیابی افراد به اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. پس او سرمایه اجتماعی را با در نظر داشتن تأثیر آن در دستیابی افراد به اهداف خود تعریف می کند و عنوان می دارد سرمایه اجتماعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون می گردد که کنش را تسهیل می کند.

یکی از تعاریف مطرح حول سرمایه اجتماعی این می باشد که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌ های اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می گردد ]59[. به عقیده رُز[2] ]67[ سرمایه اجتماعی بین افراد مختلف و در جایگاه های مختلف متفاوت می باشد. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان هنجارها و روابط اجتماعی که در ساختارهایی اجتماعی ریشه دارد و افراد را به عملکرد متناسب و دستیابی مطلوب به اهداف قادر می سازد، تعریف می کند و بعضی محققان ]68[ این تعریف را مرتبط با ارزش مشترک همه شبکه های اجتماعی و اعتماد، روابط متقابل، اطلاعات و همکاری که به وسیله شبکه های اجتماعی ایجاد می گردد می دانند و بعضی دیگر نیز سرمایه اجتماعی را شامل نهادها، روابط، گرایش ها، ارزش ها و هنجارهایی می دانند که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم می باشد ]63[. افه و فوش[3] ]69[ در مقاله خود سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محلات، جوامع و مناطق و بخش ها معرفی نموده اند. آنان مفهوم سرمایه اجتماعی را با سه عنصر اصلی معرفی می کنند: در قالب گرایش به آگاهی و توجه، در بعد تمایلات رفتاری به اعتماد و در بعد الگوهای ساختاری به انجمن پذیری. به عقیده بولز و جنتیس[4] ]70[، سرمایه اجتماعی عموماً به اعتماد تصریح داشته و متوجه اندازه همکاری یک فرد و تمایل او برای زندگی با هنجارهای موجود در جامعه و تنبیه کسانی که با هنجارها زندگی نمی کنند می باشد. به بیانی دیگر، سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکه ها و هنجارهایی می باشد که مردم را قادر به اقدام جمعی می کند ]71[.

سرمایه اجتماعی، روابط و هنجارهای شکل دادن به کمیت و کیفیت تعامل اجتماعی در یک جامعه می باشد. سرمایه اجتماعی، تنها سرجمع نهادهای پایه ریزی شده و نهادینه شده در یک جامعه نیست، بلکه مانند چسبی می باشد که آنها را در کنار یکدیگر نگه می دارد ]19[.

بوردیو ]65[ نیز سرمایه اجتماعی را ساخته شده از تکالیف و تعهدات اجتماعی ( پیوندها و ارتباطات ) می داند که این سرمایه در بعضی شرایط قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد. سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ویژگی سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد تصریح دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود را تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می دهد. در جامعه ای که از نعمت سرمایه اجتماعی چشمگیر برخوردار می باشد همکاری آسان تر می باشد ]20[. سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی می باشد که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند نفر می گردد. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را دربرگیرند ]21[. سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد تصریح دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می کنند ]22[.

دارلاف و ففچمپز[5] ]72[ از سرمایه اجتماعی عموماً به عنوان اشکال غیررسمی نهادها و سازمان های مبتنی بر روابط اجتماعی، شبکه ها و گروه ها یاد می کنند که موجب خلق دانش جمعی، اعتماد متقابل، هنجارهای اجتماعی و قوانین نانوشته می گردد و به عقیده بعضی دیگر، سرمایه اجتماعی مانند یک منبع روابط میان فردی و شبکه های اجتماعی و نیز سرمایه گذاری در روابط اقدام می کند ]73[.

[1] Inglehart

[2] Rose

[3] Offe & Fuchs

[4] Bowles & Gintis

[5] Durlauf & Fafchamps

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد