پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

-مقدمه

طریقه رو به رشد رقابت در عرصه اقتصاد جهانی موجب تحولی عظیم در رویکرد سازمان­ها برای خلق ارزش­های رقابتی پایدار بوده می باشد (بونتیس و همکاران[1]،1999). در ابتدای عصر صنعتی شدن، سازمان­ها اثربخشی، کارایی و همچنین برتری رقابتی خود را از طریق اتوماسیون، کاهش ضایعات و حذف فرآیند­های اضافی افزایش دادند؛ اما در حال حاضر و در عصر دانش و دانش کاری، سازمان­ها در صدد سازماندهی مجدد جهت حذف مشاغل و نیروهای اضافی هستند. این جنبش از طریق مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع و مانند این‌ها انجام می­گردد که سازمان­های روان‌تری را به ارمغان می­آورد. در اینجاست که تأثیر دانش و مدیریت دانش روشن می­گردد و سازمان­ها در پی تحقق و بهره گیری ِیکی از مهم‌ترین دارایی­های ناشناخته و راکد خود بنام دانش بر می­آیند. لذا، مدیریت دانش در این راستا بایستی از سویی همراه با اثربخشی و کارایی و از سوی دیگر بایستی بتواند به خوبی از عهده کسب، حفظ و نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان برآید. مسلماً به­کارگیری مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار­ها و شاخص­های مناسب موجب می­گردد از سویی کارایی و اثربخشی مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر اندازه تأثیر آن بر عملکرد سازمان مشخص گردد و فقط مورد ارزیابی کیفی قرار نگیرد (شائمی برزکی،1384).

امروزه مؤسسات آموزش عالی با چالش­های فراوانی مانند تغییرات سریع فنّاوری، گسترش سیستم­ها، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزینه­های آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و اطلاعات مواجهند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط بکارگرفته می­گردد، مدیریت دانش می باشد. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه­ای از فرآیندهای سازمانی می باشد که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات طرفداری کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می­سازد (صادقی آرانی،1387). تأثیر اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش (هم دانش ضمنی و هم دانش عیان) می باشد تا بتوانند عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند (حمیدی زاده،1387).

در این فصل، کلیات پژوهش ارائه می گردد. در آغاز ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش و مسأله‌ی مورد نظر مطرح خواهد گردید و سپس اهداف، سوال و روش پژوهش اظهار می گردد. در پایان این فصل نیز، قلمرو پژوهش مطرح شده و واژگان کلیدی و پرکاربرد در این مطالعه تعریف خواهند گردید.

[1] . Bontis  et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد