پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

    فهرست مطالب      

 

   فصل اول- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….

1-3- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………

1-8-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………

1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………

1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………

2-2-2-دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                            2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………

2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………

2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-منابع دانشی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-تعاریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..

2-2-7-اهداف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………

2-3-سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………

2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….

2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………

2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود…………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-5- روش شناسیKP3…………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………

2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر……………………………………………………………………………………………………

2 -3-4–مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….

2-4- مدل پژوهش و اجزای آن…………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-1-کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………… …………………………………….

2-4-2-. شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….

2-4-3-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………

2-5- دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………..

2-6-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..

2-6-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-7-اختصار فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- نوع­شناسی ‌پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3- انتخاب خبره ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-4- مدل و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….

3-4-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله…………………………………………………………………………..

3-4-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح…………………….

3-4-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-4- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش…………………………………………………………………

3-5- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………

3-5-1- مطالعه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………………

3-5-1-1-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………….

3-6- معرفی نرم‌افزارهای مورد بهره گیری………………………………………………………………………………………………………….

3-7- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2- مشخصات خبره‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………

4-3- پیاده سازی روش………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله……………………………………………………………………………………

4-3-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح……………………………..

4-3-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….

4-3-3- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………….

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..

5-4-  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-4-1- کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-4-2  تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

پیوست‌ها

پیوست1-پرسشنامه مقایسات زوجی……………………………………………………………………………………………………………..

پیوست2- خروجی نرم افزار Super Decisions…………………………………………………………………………………………

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد