دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهداف پژوهش

 

1-3-1) هدف کلی

 

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

 

2-3-1) اهداف اختصاصی

 

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

 

4-1) فرضیات و سوالات پژوهش

 

1-4-1) فرضیات پژوهش

 

1-1-4-1) سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر توسعه مالی اقتصاد ایران دارد.

2-1-4-1) توسعه مالی اقتصاد ایران تاثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد.

 

2-4-1) سوالات پژوهش

 

1-2-4-1) آیا سرمایه اجتماعی اثر معناداری بر توسعه مالی اقتصاد ایران دارد ؟

2-2-4-1) آیا توسعه مالی اقتصاد ایران اثر معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

5-1) قلمرو پژوهش

 

1-5-1) قلمرو موضوعی

 

مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها

 

2-5-1) قلمرو زمانی

 

فاصله سال های 1363 تا 1390 شمسی

 

3-5-1) قلمرو مکانی

 

کشور ایران ( سطح ملی )

 

6-1) واژگان پژوهش

 

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌ های اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می گردد ]59[.

اعتماد: اعتماد به معنای باور به عملی می باشد که از دیگران انتظار می رود. مفهوم اعتماد ممکن می باشد برای پیش نگری رفتار یک شریک با در نظر داشتن تعهدات و الزامات او و امکان پیش بینی رفتار او در مذاکرات و تعاملات در حالی که او ممکن می باشد با رفتار فرصت طلبانه نیز مواجه باشد ، اظهار گردد ]14[.

توسعه مالی: توسعه مالی اغلب به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی تعریف می گردد ]60[.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد