دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

فصل اول – مقدمه و کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

2-1) اظهار مسئله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………………..2

3-1) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………4

1-3-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1) اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………4

4-1) فرضیات و سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….4

1-4-1) فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….4

2-4-1) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..4

5-1) قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5-1) قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………5

2-5-1) قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………5

3-5-1) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..5

6-1) واژگان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………..6

1-2) مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-2) سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………7

1-1-1-2) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………7

2-1-1-2) اشکال سرمایه……………………………………………………………………………………………………..9

3-1-1-2) تعریف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………….9

4-1-1-2) سطوح سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………..11

5-1-1-2) نظریه های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………..13

6-1-1-2) انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………..13

7-1-1-2) اهمیت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………..14

8-1-1-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………15

9-1-1-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی………………………………………………………………….16

10-1-1-2) اندازه گیری سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………….17

2-1-2) توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………..20

1-2-1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-1-2) تعریف توسعه مالی……………………………………………………………………………………………22

3-2-1-2) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی………………………………………………………………………..24

4-2-1-2) عوامل موثر بر توسعه مالی………………………………………………………………………………….29

5-2-1-2) نظام مالی ایران………………………………………………………………………………………………….31

6-2-1-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………33

7-2-1-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی……………………………………………………………………………35

8-2-1-2) اندازه گیری توسعه مالی……………………………………………………………………………………..40

2-2) شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………………………46

1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی………………………………………………………………………46

2-2-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………….48

3-2-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی………………………………………………………………………………..50

فصل سوم – روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….54

1-3) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….55

2-3) فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….55

3-3) نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………55

4-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….55

5-3) قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..55

6-3) روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………56

7-3) ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….56

8-3) آزمون های پژوهش……………………………………………………………………………………………………56

1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون…………………………………………………………………………..56

2-8-3) آزمون همجمعی جوهانسن……………………………………………………………………………………..57

3-8-3) الگوی تصحیح خطای برداری…………………………………………………………………………………59

9-3) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………60

1-9-3) شاخص سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………..61

2-9-3) شاخص توسعه مالی………………………………………………………………………………………………61

3-9-3) متغیرهای برونزا…………………………………………………………………………………………………….62

10-3) الگوی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..62

فصل چهارم – محاسبات و یافته های پژوهش………………………………………………………………………65

1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….66

2-4) نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون……………………………………………………………………….66

3-4) نتایج آزمون همجمعی جوهانسن…………………………………………………………………………………68

4-4) نتایج تخمین ضرایب مدل با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری………………………………70

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….72

1-5) اختصار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………73

2-5) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………74

3-5) پیشنهادات برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………….76

4-5) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..77

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………104

فهرست جداول

 

جدول 1-4)………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول 2-4)………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول 3-4)………………………………………………………………………………………………………………………69

جدول 4-4)………………………………………………………………………………………………………………………69

جدول 5-4)…………………………………………………………………………………………………………..

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد