پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های رهبری اخلاقی

مطالعه های موجود بر روی ویژگی های رهبران اخلاق مدار ، حاکی از چند ویژگی بارز و مسلط در این رهبران می باشد : منش اخلاقی و راستی[1] ، آگاهی اخلاقی[2] ، جهت گیری به اجتماع و مردم[3] ، انگیزانندگی[4] ، تشویق و توانمندسازی[5] و مدیریت جوابگویی[6] ( حساب پس دادن ) اخلاقی (ریسک[7] و همکاران ، 2006 ، به نقل از راهداری شمالی ، 1390 : 32).

1- منش اخلاقی و راستی : در میان ویژگی های گفته شده ، منش اخلاقی ، تصریح ای می باشد به الگوی نیات ، تمایلات و پرهیزکاری که زیر بنای رفتار اخلاقی را فراهم می کند . بنا بر نظر بسیاری از نظریه پردازان ، منش اخلاقی ، خود را از طریق تواضع ، وفاداری ، تقوا ، سخاوت و بخشش نمایان می سازد ( باس ، 1956، به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68).

درستی و صداقت (راستی) جزئ اساسی از منش اخلاقی و صفات ممتاز می باشد و شامل توانایی مصصم بودن در جهت درگیر شدن در رفتار های صحیح اخلاقی با وجود فشار های خارجی می باشد (راهداری شمالی ، 1390 : 32 ).

در عین حال این مشخصه مستلزم تعهد به تقوا و پرهیزکاری در همه شرایط و جایگاه هاست ( باس و استیدمیر[8] ، 1999، به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68) .

2- آگاهی اخلاقی : به عنوان دومین مشخصه رهبران اخلاقگرا، در برگیرنده توانایی درک و حساس بودن به مسائل اخلاقی که شایسته توجه در انتخاب هایی می باشد که بر دیگران تاثیر مهم و معنا داری به جای می گذارند ( پتریک و کویین[9] ، 1997 ،به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68).

3- جهت گیری به اجتماع و مردم : رهبران اخلاقگرا همچنین بر خدمت رسانی به بهترین نحوه ممکن به مردم بیشترین تاکید و تمرکز را دارند و به گونه جدی به اینکه اقدامات آنها چه تاثیری بر دیگران بر جای می گذارند توجه می کنند. نکته محوری در این بین ، اینکه این گونه رهبران ، قدرت اجتماعی خود را برای منافع جمعی و نه منافع شخصی بهره گیری می کنند . این همان مشخصه هایی می باشد که در جهت گیری نسبت به اجتماع و مردم نمود می نماید ( فلوکر[10] ، 2002 ) . کانیونگو و مندونکا اظهار می دارند که بشر دوستی ، بنیان اخلاقی رهبری را تشکیل می  دهد(راهداری شمالی ، 1390 : 32 ).

4- انگیزانندگی : از طریق تشویق و توانمند سازی ، رهبران اخلاق مدار ، پیروان خود را بر می انگیزند تا منافع گروهی را به عنوان منافع خود انتخاب کنند (باس و استیدمیر ، 1999 ، به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68).

رهبران اخلاقگرا همچنین تعهد هوشمندانه ای بین خود و پیروانشان بر قرار می کنند . این امر باعث می گردد که مقابله به مثل مبتنی بر مسئولیت پذیری همراهانه در حرکت به سوی اهداف مشترک میسر گردد (گینی[11] ، 1997 ، به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68).

5- تشویق و توانمندسازی : بنا بر نظر بعضی دیگر از نظریه پردازان ، رهبران اخلاق گرا به گونه ای پیروان خود را ترغیب و تشویق می کنند که موجب احساس شایستگی شخصی[12] و به دنبال آن خود کفایی[13] در آنها می شوند . این نوع رهبران ، همچنین از راهبردهای توانمند سازی برای خود کارآمدی[14] و اعتماد به خود[15] کارکنان به اشکال مختلف بهره گیری می کنند ( کانونگو و مندونکا[16] ، 1996 ، به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68).

[1] – Character and integrity

[2] – Ethical awareness

[3] – Cummunity/people orientation

[4] – Motivating

[5] – Encourage and empowering

[6] – Managing ethical accountability

[7]  – Resick

[8] – Bass & Steidlmeier

[9] – Petrick & Quinn

[10] – Fluker

[11] – Gini

[12] – Personal competence

[13] – Self – sufficient

[14] – Self – efficacy

[15] – Self – confidence

[16] – Kanungo & Mendonca

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
  • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد