پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مفهوم و تعریف تعهد سازمانی

مفهوم تعهد سازمانی برای اولین بار توسط وایت مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت و سپس بوسیله بسیاری از محققان مانند : پورتر ، مودای ، استیرز ، آلن ، می یر و بیکر توسعه داده گردید ( دمیرای و کرابای[1] ، 2008 : 139 ) .

مطالعه مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که این موضوع بسیار گسترش یافته می باشد و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و مطالعه در حوزه تعهد سازمانی تعاریف مختلفی را از آن ارائه داده اند. هال و همکارانش تعهد سازمانی را فرآیندی می دانند که در آن فرآیند، اهداف فرد و سازمان تا حد زیادی با هم تلفیق گردیده و همنوا می شوند ( اشرفی ،  1374 : 21 ) .

ماودی، پیتر و استیرز (1992) تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یک سازمان که شامل یک باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های یک سازمان، میل به صرف کوشش قابل ملاحظه بخاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان میشود، می دانند(کانشیرو[2]، 2008 : 44 ) .

از نظر ویلیامسون و اندرسون نیز تعهد سازمانی عبارتست از شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان و شغل و احساس هویت، که وجود ا حساس های مزبور در فرد به افزایش وابستگی گروهی و رفتار شهروندی منجر خواهد گردید ( دوستدار، 1385: 75 ).

اردهیم ، وانگ و زیکر[3] (2006 : 959 ) ، تعهد سازمانی را حالتی روانی معرفی می کنند که نوع ارتباط کارمند  با سازمانش را مشخص می کند و این ارتباط شامل استنتاجی برای کارمند می باشد که ادامه عضویت کارمند را در سازمان تعیین می کند .

از نظر چلبی (1375) تعهد یکی از عناصر محوری هر جامعه می باشد و از لحاظ مفهومی در هر مورد از تعهد نوعی ضرورت هست ; ضرورت برای کسی در بجای آوردن چیزی .

مطابق تعریف استیرز و پورتر (1983) تعهد سازمانی به تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان می باشد. در این تعریف تعهد سازمانی شامل سه عامل می گردد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان
 2. تمایل به کوشش قابل ملاحظه به خاطر سازمان (اهداف سازمان)
 3. آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان ( فوتی[4] و همکاران ، 2005 : 204 ) .

رابرتز و دیگران(1990) عقیده دارند این دو نوع توجه تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و بعضی شکل های تعهد منجر به بعضی شکل های دیگر می گردد(مدنی و زاهدی ، 1384 : 17).

که این با نتیجه گیری با یافته های میر و همکاران نیز سازگاری دارد. میر و آلن در مطالعاتی که از سال 1984  انجام داده اند با تفکیک دو بعد نظری و رفتاری تعهد ، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی را ارائه کرده اند. آلن و میر تعهد سازمانی را یک حالت روانی می دانند که بیانگر نوعی تمایل ، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان (تعهد عاطفی) نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن می باشد (تعهد مستمر) و الزام عبارت از دین ، مسئولیت و تکلیفی می باشد که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند (تعهد هنجاری) (آلن و میر، 1990 : 1-18 ). آنها عقیده دارند نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان می باشد (آلن و میر ، 1990: 3 ) .

هانت و مورگان تعهد سازمانی را در دو بعد خرد و کلان مورد توجه قرار داده اند . تعهد در بعد خرد عبارت از تعهد به گروه های خاص سازمانی که شامل گروه های کاری ، سرپرستان و مدیریت عالی می گردد و تعهد در بعد کلان که عبارت از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم . بر این اساس تعهد در سطح خرد لزوما معادل تعهد در سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد پایین در سطح کلان منجر گردد ( مشبکی ، 1376 : 179 ) .

[1] – Demiray & Curabay

[2] – Kaneshiro

[3] . Jesse Erdheim , Wang and Zickar

[4]Foote et al.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
 • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
 • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد