دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

در چند دهۀ گذشته، مقوله کیفیت خدمات به دلیل تأثیر چشم گیر آن بر عملکرد کسب و کار، هزینه های پایین تر، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و سودآوری، توجه متخصصان، مدیران و محققان را به خود معطوف کرده می باشد(الوانی وهمکاران،6،1388).در دنیای پر تلاطم و آشفته امروزی که نوعی جریان همیشگی تغییر در آن حکم فرماست، شناخت مشتری و نیازهای آن برای خلق بازار جدید و ارائه کالا و خدمات اصلی، لازم وضروری می باشد و بایستی کوشش اصلی به مقصود رفع نیازهای جدید و به روز مشتریان باشد. زیرا تمام کارها در سازمان برای مشتریان می باشد. شناخت بافت مشتری به موازات تحولات امروزی در حال دگرگونی می باشد. درگذشته نیازهای مشتریان قابل پیش بینی بوده و از طرفی مشتری مداری سرلوحه کار سازمان ها نبوده می باشد اما به دلیل به هم پیوستن فعالیت ها و تشکیل شبکه ها و تبادل همکاریهای مشترک و مختلف، مرز بندی سابق منتفی شده و سازمان ها با تغییر نظری که نسبت به مشتریان صورت می دهند بایستی در جهت موفقیت، خود را با تغییرات و تحولات متناسب نمایند و با اتخاذ تدابیر لازم در شرایط بحران، راه سازمان را که همان شعار حق با مشتری می باشد ، بپیمایند( مهری کارنامی، 1388 ) از سوی دیگر پویایی های محیطی و رقابت فزاینده سازمانها را بر آن داشته ، رقابت پذیرترشده ، رضایت و وفاداری مشتریان خود را به دست آورده و مشتریان جدیدی نیز کسب کنند(امیری وهمکاران،4،1387). امروزه همه کوششهایی که شرکتها درزمینه افزایش کیفیت محصول و کسب توان رقابتی بکار می برند برای بدست آوردن مشتریان بیشتر و حفظ آنها و به اظهار دیگر هر چه وفادارتر کردن مشتریان می باشد(جمالی ،1،1388) .

در این فصل  به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می گردد ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش دراین فصل به 5 بخش تفکیک شده می باشد. در چهار بخش از این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع ومتغیرهای پژوهش پرداخته می گردد. و در بخش پنجم پیشینه پژوهش شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان پژوهش ومتغیرهای ارائه شده  مورد مطالعه قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد