پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان

قابل انتظار می باشد که رهبری اخلاقی بر رفتارهای کارکنان در گروه های کاری از طریق ارتباطات و تعاملات اجتماعی و احساسی تاثیر گذارد . پس رهبران اخلاقی سطح بالایی از اعتماد و عدالت درک شده را ایجاد می کند . برای اینکه کارکنان می دانند که آنها می توانند بر رهبران اخلاقی حساب کنند و برای اینکه رهبران اخلاقی با پیروان به انصاف و عدالت رفتار می کنند. احتمال اینکه کارکنان این قبیل رفتار های رهبر را با رفتار هایی که برای گروه کاری مفید می باشد و خودداری از رفتار هایی که برای سرپرست ، گروه کاری و یا سازمان ضرر دارد ، جبران کنند، زیاد می باشد ( مایر[1] ، کونزی[2] ، گرین بام[3]، باردس[4]و سالوادور[5] ، 2009 : 1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیرانی که اخلاقی رفتار می کنند ، می توانند تاثیر مثبتی بر نیروهای انسانی در محیط و بر کارهایی که سازمان هایشان به نفع جامعه انجام می دهند ، داشته باشند . مدیرانی که این گونه اقدام نمی کنند سازمان هایشان را در فعالیت به نحوی که از جهت اخلاقی و اجتماعی قابل قبول باشد با معضلات بیشتری روبرو می کنند (شرمرهورن ، 1381: 100 ).

رفتار با افراد به شیوه ای که به انصاف و عدالت توجه گردد باعث ایجاد اعتماد می گردد ، این اعتماد باعث ایجاد تعهد زیر دستان می گردد که این امر باعث تضمین کوشش مضاعف مورد نیاز برای موفقیت سازمان می گردد ( اوگونفوورا[6] ، 2009 : 20 ) .

معلوم می باشد که رهبران اخلاقی کوشش می کنند تصمیمات منصفانه بگیرند و مراقب احساسات زیردستان باشند و کوشش می کنند که محیط های کاری عادلانه ایجاد کنند . پس انتظار می رود کارکنان مثبت تر و خوش بین تر درمورد ی جایگاه سازمان و کارشان باشند و بیشتر تمایل داشته باشند که در سازمان باقی بمانند و در موفقیت آن مشارکت کنند ( دی هوق[7] و دن هارتوگ[8] ، 2008 : 31 ).

سازمان ها بایستی به رهبری اخلاقی بسیار اهمیت بدهند. مشخص شده می باشد که رهبری اخلاقی نتایج مثبتی برای سازمان خود دارد . تریوینو و همکاران در تحقیقات خود اظهار داشته اند که رهبری اخلاقی با افزایش تعهد ، کاهش رفتار غیر اخلاقی در سازمان و افزایش ارزش مداری ارتباط دارد . رهبری اخلاقی همچنین اگر رهبران دوست دارند که زیر دستانشان را در کار بر انگیزند ، مهم می باشد . اگر درستی اخلاقی رهبر مشکوک و سوال بر انگیز باشد همه ی کوشش های رهبر برای نفوذ زیر دستان برای رسیدن به اهداف سازمانی شکست می خورد ( مک مانوس ، 2011 : 38 ) .

[1] – Mayer

[2] – Kuenzi

[3] – Greenbaum

[4] – Bardes

[5] – Salvador

[6] – Ogunfowora

[7] – De Hoogh

[8] – Den Hartog

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
  • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد