دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3) مقدمه

 

فصل سوم این پژوهش به معرفی مدل به کار رفته برای مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اختصاص خواهد داشت. برای این مقصود آغاز فرضیات پژوهش ذکر گردیده و سپس نوع، جامعه آماری، قلمرو، روش های جمع آوری اطلاعات و ابزار پژوهش به ترتیب معرفی خواهند گردید. در ادامه به معرفی آزمون های به کار رفته در این مطالعه خواهیم پرداخت و سپس متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن ها را تبیین خواهیم داد. در قسمت انتهایی این فصل نیز الگوی کلی به کار رفته برای مطالعه ارتباط بلندمدت بین متغیرها معرفی خواهد گردید.

 

2-3) فرضیات پژوهش

 

فرضیه اول: سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر توسعه مالی اقتصاد ایران دارد.

فرضیه دوم: توسعه مالی اقتصاد ایران تاثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد.

 

3-3) نوع پژوهش

 

نظر به مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوهای اقتصادسنجی، پژوهش پیش رو با در نظر داشتن هدف از نوع تحلیلی – علی و با در نظر داشتن نتیجه از نوع بنیادی می باشد.

 

4-3) جامعه آماری

 

مورد مطالعه در این پژوهش، اقتصاد ایران در سطح ملی و با بهره گیری از حداکثر اطلاعات و داده های موجود می باشد.

 

5-3) قلمرو پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران در سطح ملی در فاصله سال های 1363 تا 1390 شمسی می پردازد.

6-3) روش جمع آوری اطلاعات

 

نظر به استخراج اطلاعات و داده های مورد نیاز از کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و اسناد مکتوب دولتی و غیردولتی، پژوهش پیش رو با در نظر داشتن روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد.

 

7-3) ابزار پژوهش

 

در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از رایانه، اینترنت، کتاب ها و مقالات فارسی و انگلیسی و… و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اقتصادسنجی – آماری Eviews 6 بهره گیری شده می باشد.

 

8-3) آزمون های پژوهش

 

1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون[1]

 

بهره گیری از روش های اقتصادسنجی برای مطالعات تجربی مبتنی بر فرض پایایی متغیرهاست. به همین مقصود قبل از بهره گیری از آزمون های همجمعی بایستی اطمینان حاصل نمود که کلیه متغیرهای مورد بهره گیری در مدل از یک مرتبه پایا هستند. سری های زمانی را تحت آزمون پایایی قرار می دهیم تا رفتار شوک های وارده به این متغیرها را شناسایی کنیم ]46[. اهمیت پایایی متغیرهای سری زمانی از نظر روش برآورد ضرایب متغیرهای مدل می باشد. متغیرهای مربوط به یک معادله رفتاری در صورتی می توانند یک ارتباط تعادلی بلندمدت را تشکیل دهند که دارای ریشه واحد بوده، در یک سطح پایا باشند و همجمع بودن آن ها از یک مرتبه نیز توسط آزمون های همجمعی تایید گردد.

برای اولین بار گرنجر و نیوبلد[2] ]204[ تصریح کردند که بهره گیری از متغیرهای غیرپایا در سری های زمانی مشکل رگرسیون ساختگی را به وجود خواهد آورد. یک متغیر سری زمانی، زمانی پایاست که میانگین و واریانس و کوواریانس و ضرایب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و یا به بیانی دیگر مستقل از زمان باشد. در این راستا، اگر متغیرهای مورد بهره گیری در برآورد الگو پایا نباشند باعث می گردد که آزمون های t و F معمول از اعتبار لازم برخوردار نبوده و رگرسیون به دست آمده رگرسیونی کاذب باشد ]52[.

[1] Phillips-Perron Unit Root Test

[2] Granger & Newbold

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد