پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه های گوناگونی تا کنون کوشش نموده اند تا نحوه تاثیر ارزش ها و رهبری مبتنی بر گرایش های اخلاقی را بر کارکنان در صنایع و سازمان ها تبیین دهند . از مطرح ترین این نظریه ها ، نظریه یادگیری اجتماعی[1] می باشد . بر اساس این نظریه ، رفتار و اقدام اخلاقی مبتنی بر ارزش های اخلاقی مطرح ، باعث توجه و الگو برداری توسط افرادی که شاهد و ناظر این رفتار ها و ارزش های مسلط اخلاقی هستند می شوند .در این خصوص ، رهبری اخلاقی یا اخلاق مدار[2] مشتمل بر شیوه های سر پرستی و مدیریتی می باشد که در آنها حقوق و شان دیگران به عنوان بشر مورد تکریم و ارزش می باشد .از آنجایی که رهبران به گونه طبیعی در جایگاه قدرت اجتماعی[3] قرار دارند ، رهبری اخلاقی[4] نیز بر نحوه بهره گیری از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقداماتی که در محیط کار انجام می دهند و نحوه تاثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز می باشد (نیری و همکاران، 1389 : 68 -67 ).

افراد با نظاره آن چیز که برای دیگران اتفاق می افتد و نیز با شنیدن تجارب دیگران مثل آنکه خود تجربه کرده باشند آموزش می بینند . از این رو، بسیاری چیزها را از الگوهایشان – اولیاء ، معلّمان، دوستان ، برنامه های تلویزیون، هنرمندان سینما و غیره – می آموزند . این نظر را که ما می توانیم هم از طریق نظاره و هم از طریق تجربه مستقیم بیاموزیم ، نظریه یادگیری اجتماعی[5] می نامند ( نکوئی مقدم و بهشتی فر ، 1385 : 17).

دیدگاه یادگیری اجتماعی اظهار می دارد رهبران از طریق الگوسازی ‏، بر رفتار اخلاقی پیروان خود تاثیر دارند. بندورا[6]  این حقیقت را روشن ساخت که یک فرد تمی تواند فقط از طریق تجربه مستقیم بیاموزد بلکه می تواند به وسیله نظاره ی افرادی که الگوی رفتاری هستند و در نظر داشتن نتایج رفتار آن ها نیز بیاموزند . رفتار اخلاقی سازمانی مدیون یادگیری اجتماعی پیروان که روزانه رفتارهای رهبرانشان را نظاره می کنند ، می باشد . رهبران به خاطر جایگاه سلسله مراتبی و اختیار و قدرتی که در سازمان دارند ،‌ منبع مهمی برای رفتارهایی که انتظار می رود به آن پاداش داده گردد یا به خاطر آن تنبیه شوند ‏، می باشند . رهبران اخلاقی تأثیر الگو را دارند . رهبران اخلاقی علاقه مند به درستکار بودن ‏، صادق بودن ، با ملاحظه بودن و منصف بودن با پیروانشان می باشند که همه ی اینها باعث کمک به ایجاد یک محیط کاری عادلانه می باشد. از رهبران اخلاقی همچنین انتظار می رود که رفتار اخلاقی را برای کارکنان به وسیله ابلاغ فعالانه ی استانداردهای اخلاقی ، استقرار تقویت کننده ها ( پاداش ها و تنبیه ها) برای طرفداری از این رفتارها روشن سازند. به وسیله ی داشتن رفتارهای فوق الذکر ، رهبران اخلاقی الگوهایی جذاب ‏، موثق و قانونی برای رفتار اخلاقی دیده می شوند و در نتیجه هدف هایی برای تقلید توسط پیروان می گردند (اوگانفرورا ، 2009 : 5 ). پس رهبری اخلاقی قادر می باشد تا از طریق فرآیندهای معطوف به فضاسازی اخلاقی و الگوبرداری بر کارکنان بر تمامی سطوح اثرات خود را به جا گذارد (گل پرور و همکاران ، 1389 : 5).

[1] – Social learning theory

[2] –  Moral based

[3] – Social power

[4] – Ethical leadership

[5]  –  Social Learning

[6] – Bandura

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
  • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد