دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

:بانکداری الکترونیک

2-1-1- مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

آن چیز که درمقایسه بانکداری الکترونیکی بابانکداری سنتی قابل توجه می باشد ،ویژگی فعال وآینده نگری بانکداری الکترونیکی می باشد .بانکداری سنتی بادیدی محافظه کارانه کوشش می نماید به شیوه های مختلف هزینه های بانکی راکاهش دهد ،درصورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه خدمات بانکی به دنبال توسعه وتحول باهدف جلب رضایت مشتری بوده وبرای افزایش درآمد ازطریق ارائه خدماتی که درقبال آنها کارمزد دریافت می داردسیاست گذاری می کند .

پس دربانکداری الکترونیکی هرچند که کاهش هزینه های بانکی نیز مورد توجه قرار می گیرد ،اما اصلی ترین هدف،رشد درآمد ازطریق ارائه خدمات متنوع می باشد .درجدول 2-1- مقایسه تطبیقی بین ویزگیهای بانکداری الکترونیکی وبانکداری سنتی ارائه شده می باشد.

جدول2-1- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

منبع :انتقال الکترونیکی وجوه وبانکداری الکترونیکی ،1384

2-1-2- پرداخت الکترونیکی وانواع آن

پرداخت الکترونیکی مهم ترین فاز در تعاملات تجارت الکترونیکی می باشد. به گونه کلی ،به انتقال سرمایه(وجه) از پرداخت کننده به در پیدا نمود کننده”پرداخت” گفته می گردد. حال پرداختی که بصورت الکترونیکی صورت بگیرد پرداخت الکترونیکی خوانده می گردد. بانک مرکزی اروپا پرداختی که بصورت الکترونیکی آغاز،  پردازش ودریافت گردد را پرداخت الکترونیکی می نامد.در پرداخت الکترونیکی انتقال وجه از طریق ابزارهای الکترونیکی آغاز ووجه بصورت اطلاعات دیجیتال نگهداری، پردازش ودریافت  می گردد. در حال حاضر بیش از صد روش پرداخت روی اینتر نت موجود می باشد وسیستمهای پرداخت متفاوتی هست که هر کدام را می توان از طریق مشخصه های آن از قبیل امنیت، هزینه، انعطاف پذیری ،دردسترس بودن و…با روشهای دیگر مقایسه نمود (درودچی ،21،1387).

2-1-3- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی

عملیات پرداخت می تواند به دوصورت آن لاین1 و آف لاین2  انجام پذیرد .در پرداخت به صورت  آن لاین  دریافت کننده وجه بایک شخص سوم جهت تایید فرایند پرداخت تماس می گیرد، اما در پرداخت

به صورت آف لاین نیازی به تماس با شخص سوم وتایید پرداخت نیست (درودچی ،22،1387).

پرداخت الکترونیکی از نظر زمان پرداخت به انواع زیر تقسیم می گردد:

1-سیستم پیش پرداخت3

2-سیستم پرداخت در لحظه4

3-سیستم پس پرداخت5

اما از نظر اندازه پول مبادله شده می توان انواع زیر را نام برد:

1- مایکروپیمنت6 :مبالغ پولی اندک ,چند سنت تا یک دلار

2- مکروپیمنت 7:مبالغ پولی انبوه، بیش از ده یا پانزده دلار

3- اسمال پیمنت8:مبالغ پولی کمتر از ده دلار

  1. Online

2.Offline

  1. Pre.Paid System

4  Pay.Now System

  1. post.Pay System
  2. Micropayment
  3. Macropayment
  4. Smallpayment

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد