دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی

سودمندی ادراک شده میزانی می باشد که فرد بر این باور می باشد، زمانیکه بانکداری اینترنتی با راه های سنتی از انجام معاملات بانکی مقایسه می گردد،سودمندتر می باشد.این مزایا شامل اجازه دادن به انجام فعالیت های بانکداری در هر زمان و در هر مکان می باشد.پژوهش های قبلی بر پذیرش فن آوری به گونه مستمر نشان داده می باشد که سودمندی  ادراک شده اثری بسیار بروی تمایل کاربران به پذیرش فن آوری دارد.محققان از سال 1992 تا سال 2003 ،دریافتند که از 29 پژوهش بروی پذیرش فن اوری ،سودمندی ادارک شده در 26 پژوهش مهم شناخته شده می باشد.همچنین، سودمندی ادراک شده یکی از عوامل رایج بکار گرفته شده در نوشتجات بانکداری آنلاین فعلی می باشد(لانگ چونگ وهمکاران،271،2010).

پیکارنین و همکارانش (2004) در پژوهش های خود در زمینه بانکداری انلاین در کشور فنلاند،دریافتند که سودمندی ادراک  شده یکی از بیشترین اثرات را بروی تمایل به بهره گیری از بانکداری آنلاین در میان مشتریان دارد( پیکارنین و همکارانش ،2004)

گاناریس[1] و کاریتوس( 2008)مدلهای مختلفی را در مطالعات خود بروی محرک های پذیرش بانکداری اینترنتی مقایسه نمودند.در پژوهش آنها مشابه به پژوهش پیکارنین و همکارانش،سودمندی ادراک شده یکی از عوامل مهم پذیرش برای بکارگیری بانکداری اینترنتی شناخته گردید ه می باشد(گاناریس و کاریتوس،282،2008).

کلیک[2](2008) پژوهشی مبتنی بر وب را برای فهمیدن پذیرش بانکداری آنلاین در میان کاربران ترکیه ای انجام داد و دستاوردهایش با مطالعات قبلی منطبق بود ،یعنی سودمندی ادراک شده تأثیر مهمی در تعیین تمایل کاربران ترکیه ای به پذیرش بانکداری آنلاین اعمال می کند(کلیک ،2008).

امین(2007) نشان داده می باشد که سهولت بهره گیری ادراک شده عامل مهم تعیین کننده ای در این زمینه که ایا کاربرن تمایل دارند که معاملات کارت اعتباری همراه را بپذیرند،می باشد(امین،2007)

 

 

[1] . Gaounaris & Koritos

[2] . Celik

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد