دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) شواهد تجربی

 

1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی

 

سوری ]1[ در مطالعه تجربی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی در ایران با به کارگیری تابع تولید کاب – داگلاس و بهره گیری از رگرسیون مقطعی نشان داد شاخص کاهش سرمایه اجتماعی ارتباط منفی و کاملاً معناداری با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. رنانی و همکاران ]3[ در مطالعه نظری تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران نشان دادند افزایش سرمایه اجتماعی موجب تسهیل روابط اعضای شبکه گردیده و با کاهش هزینه مبادله موجب بهبود کارایی می گردد. این محققان با بهره گیری از الگوی مورد بهره گیری خود ارتباط ای مثبت میان سهم افراد قابل اعتماد در جامعه و حضور کارآفرینان در عرصه اقتصاد مستقر کرده و از این طریق توانسته اند اثر مثبت افزایش سرمایه اجتماعی در توسعه فعالیت های اقتصادی را اثبات کنند. رحمانی و امیری ]14[ در مطالعه نحوه اثرگذاری اعتماد بر رشد اقتصادی با بهره گیری از روش اقتصادسنجی فضایی دریافتند کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی دارای تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. رحمانی و همکاران ]4[ در مطالعه نحوه اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1382 و با بهره گیری از روش اقتصادسنجی فضایی نشان دادند سرمایه اجتماعی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد به طوری که با ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یک واحد از سرمایه اجتماعی موجب 18/0 درصد افزایش در رشد اقتصادی می گردد. صمدی و همکاران ]30[ در تحلیل ارتباط علیت میان سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350 تا 1387 نشان دادند سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت ارتباط علیت دوطرفه دارند و سرمایه اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

پاتنام ]78[ در مطالعه خود عنوان داشته که وجود شبکه ها و هنجارهای گروه های مدنی بر رونق اقتصادی اثرگذارند. هالیول و پاتنام[1] ]171[ در مطالعه خود نشان دادند مناطقی از ایتالیا با جوامع مدنی توسعه یافته تر و سطح سرمایه اجتماعی بالاتر، نرخ رشد اقتصادی بیشتری در سال های بین 1950 تا 1990 داشته اند. یوزی[2] ]172[ در مطالعه خود روی صنایع پوشاک نیویورک نشان داد اعتماد تبادل منابع و اطلاعاتی که جهت کارایی شرکت ها ضروری می باشد را تسهیل می کند. نک و کیفر ]84[ نشان داده اند که کشورها با سطح سرمایه اجتماعی بالا، از نهادهای بهتر، درآمدهای سرانه بالاتر و جمعیت دانش آموخته بیشتری برخوردارند. لاپورتا و همکاران ]152[ نشان دادند اندازه درآمد سرانه افراد جامعه همبستگی مستقیم با اندازه اعتماد میان آنان دارد. تمپل و جانسون[3] ]173[ در مطالعه خود به همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تصریح داشته اند. مورفی[4] ]174[، گبی و زاکرمن[5] ]175[ و یوزی ]176و177[ نشان دادند که سرمایه اجتماعی از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی، ترویج مشارکت میان گروه های مختلف و توسعه مطلوب ارزش برند، پتانسیل افزودن ارزش به بنگاه ها را دارد. لیون[6] ]178[ در مطالعه تاثیر اعتماد، شبکه ها و هنجارها بر اقتصاد کشاورزی در کشور غنا نشان داد در هنگام ضعف نهادهای قانونی، اعتماد تأثیر مهمی را در توسعه اقتصادی بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک اعمال می کند. سکستون و بنسون[7] ]179[ در مطالعه روی 284 شهر ایالات متحده در سال 2001 به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی تاثیر معنادارای بر رشد بخش های غیرانتفاعی دارد. وودهاوس ]96[ در مطالعه موردی خود روی مناطقی از کشور استرالیا خود نشان داد سرمایه اجتماعی عامل مهمی در توسعه و پیامدهای مثبت اقتصادی به شمار می آید. بولیلا و همکاران[8] ]169[ در تحلیل ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه برای سال های 1980 تا 2000 میلادی دریافتند سرمایه اجتماعی و اعتماد همبستگی معناداری با رشد اقتصادی و درآمد سرانه داشته و اعتماد به گونه غیرمستقیم از طریق تاثیر بر توسعه نهادها، توسعه مالی و سرمایه گذاری بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار می باشد. داسگوپتا[9] ]180[ در مقاله خود افزایش اعتماد میان افراد جامعه را موجب ارتقای سطح رفاه اقتصادی دانسته می باشد. موسایی و همکاران ]99[ در مطالعه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در میان 76 کشور منتخب دریافتند که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی این جوامع داشته می باشد. رابیسون و همکاران[10] ]181[ در مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد ایالات متحده دریافتند سرمایه اجتماعی تاثیر مهمی بر توزیع درآمد خانوارها دارد. تونی و همکاران[11] ]182[ در مطالعه روی شاخص های خُرد سرمایه اجتماعی در مناطقی از دانمارک، اعتماد را عامل تعیین کننده مهمی در بسیاری از رفتارهای اقتصادی مانند فرار از مالیات دانسته اند.

[1] Helliwell & Putnam

[2] Uzzi

[3] Temple & Johnson

[4] Murphy

[5] Gabbay & Zuckerman

[6] Lyon

[7] Saxton & Benson

[8] Boulila et al

[9] Dasgupta

[10] Robison et al

[11] Thoni et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد