دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت سرمایه اجتماعی

 

کلمن ]76[ در تعریف خود اظهار می دارد، سرمایه اجتماعی در ذات ساختار روابط موجود میان افراد قرار دارد. او سرمایه اجتماعی را مولد و امکان بخش دستیابی به خروجی های مطمئنی می داند که در غیاب آن ممکن نبود و پاتنام ]77[ سرمایه اجتماعی را به عنوان نوعی دارایی متعلق به گروه ها، جوامع، مناطق و یا حتی ملل به تصویر کشیده که هماهنگی و همکاری میان آنان در جهت رسیدن به منافع متقابل را تسهیل می کند. در اجتماعات با سرمایه اجتماعی بالا، مردم اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند. سطوح بالای سرمایه اجتماعی به معنی برخورداری از سطح بالایی از اعتماد می باشد. با در نظر داشتن این تعریف، اعضای اجتماعی که سرمایه اجتماعی بالایی دارد راحت تر به یکدیگر اعتماد می کنند، زیرا که از دیگر افراد اجتماع انتظار دارند در چارچوب هنجارهای اجتماعی رفتار کنند. به زبان دیگر، شبکه های اجتماع، جایگاه بهتری برای تنبیه کسانی که کج روی می کنند، فراهم می آورند ]18[. در دهه ٩٠ میلادی، تحقیقات متعددی در مورد سرمایه اجتماعی به وسیله اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان انجام گرفته می باشد. این مطالعات در دو سطح کلی جهت گرفته اند. خط اول در اصلاح فهم ارتباط بین معیارها و شاخص های کمی عملکرد اقتصادی – سیاسی سرمایه اجتماعی می باشد. در سطح دوم، ادبیات سرمایه اجتماعی، ظرفیت وسیعی را به عنوان مواد اولیه مطالعات موردی تشکیل داده می باشد. این ظرفیت می تواند از مطالعاتی مانند مطالعه پاتنام ]78[ استنباط گردد. او روابط جغرافیایی را برای تبیین اختلاف بین توسعه جوامع سنتی و دموکراتیک در ایتالیا موثر می داند. به عقیده پاتنام اعتماد بُعد مهم سرمایه اجتماعی می باشد. او سرمایه اجتماعی را به صورت ویژگی های سازمان اجتماعی مثل اعتماد، هنجارها و شبکه ها که می توانند کارایی جامعه را با تسهیل فعالیت های مشارکتی بهبود بخشد تعریف می کند. فوکویاما ]17[ تحلیل های اجتماعی وسیعی را بر پایه دیدگاه اعتماد ( به صورت انتظاراتی که در جامعه قانونمند، صادق و همکاری مبتنی بر معیارهای مشترک به وجودمی آید ) بسط می دهد. او معتقد می باشد سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها و ارزشهای غیررسمی تعریف نمود، مشروط بر آن که این هنجارها شامل ارزش های مثبت مانند صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.

مهم‌ترین کارکرد و نتیجه‌ی سرمایه‌ اجتماعی، اعتماد می باشد. اعتماد، چرخ‌های زندگی اجتماعی را روغنکاری می کند. اعتماد، تمایل فرد می باشد به قبول خطر در رفتار با دیگران و مبتنی می باشد بر حسن اطمینانی که انتظار می‌رود دیگران به‌گونه‌ای مناسب به این رفتار پاسخ دهند. اگر قرار می باشد جامعه به مشاوره و مشاوران اعتماد کند، رفتار مناسبی با این حرفه داشته باشد و حضور این حرفه را در خود بپذیرد، لاجرم بایستی به منزله‌ی کارکرد و نتیجه‌ی سرمایه اجتماعی به آن بنگرد. اگر این اعتماد درست شکل بگیرد، هم مشاوران با قبول مخاطرات‌ حرفه‌ی خود، مسئولیت می‌پذیرند و مداخله‌ی مؤثری در رفتار با دیگران‌ خواهند داشت و هم جامعه این حضور را مغتنم خواهد شمرد و بهره‌وری‌ از این سرمایه‌ مهم اجتماعی را ضروری خواهد دانست ]26[.

در حوزه های غیراقتصادی نیز، مطالعات گوناگونی تاثیرات مثبت سرمایه اجتماعی را بر خلق سرمایه انسانی ]76[، ترویج سلامتی ]79[، نیکوکاری ]80[، پیشگیری از وقوع جرم ]81[، افزایش فعالیت های نوآورانه ]82[ و… نشان داده می باشد.

برخلاف کشورهای توسعه یافته که در آن ها مطالعات درمورد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صورت گرفته و درحال رشد می باشد، این مطالعات در کشورهای جهان سوم و به ویژه ایران به روشنی انجام نگرفته و هنوز جای مطالعات بیشتر احساس می گردد ]27[.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد