دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 اشکال سرمایه

 

سرمایه ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام از نظر ماهیت، قلمرو و تاثیراتی که بر توسعه می‌گذارند، با یکدیگر متفاوتند. از نقطه نظر اقتصادی، سرمایه اغلب به عنوان کالایی با ارزش که در تولید و یا خدمات کاربرد دارد به کار گرفته می گردد.

از نظر بوردیو ]65[ سرمایه چهار شکل اساسی دارد: سرمایه اقتصادی، که فوری و مستقیم به پول تبدیل می گردد و می تواند به شکل حقوق مالکیت نهادینه گردد. سرمایه فرهنگی، که در شرایط خاصی به سرمایه اقتصادی تبدیل می گردد. سرمایه اجتماعی که از تکالیف اجتماعی ( پیوندها ) ایجاد می گردد و در شرایط خاص می تواند به سرمایه اقتصادی تبدیل گردد. سرمایه نمادین، که در ارتباط با دانش می باشد و به عنوان سرمایه ای ناشناخته و منبع با ارزشی از دانش شناخته شده می باشد.

کلمن ]18[ نیز در معرفی اشکال مختلف سرمایه، آن را به شش دسته متمایز تقسیم بندی می کند: 1- سرمایه فیزیکی شامل کارخانه ها، دستگاه ها و سایر دارایی ها 2- سرمایه طبیعی شامل هوای پاک، آب و سایر منابع طبیعی 3- سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت ها و شایستگی ها 4- سرمایه اجتماعی شامل شبکه های اجتماعی 5- سرمایه فرهنگی شامل آشنایی با فرهنگ جامعه و توانایی درک و کاربرد دانش آموخته شده 6- سرمایه مالی شامل کسب سایر اشکال سرمایه یا سرمایه گذاری در اشکال مختلف سرمایه.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1-1-2) تعریف سرمایه اجتماعی

 

اینگلهارت[1] ]66[ سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی، فرهنگ اعتماد و مداراست که در آن شبکه های گسترده ی سازمان های داوطلبانه به وجود می آید. شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگرند و نه این که اعتماد، محصول جانبی انجمنی شدن مردم با یکدیگر باشند. از دید کلمن ]18[ روابط اجتماعی هنگامی به وجود می آیند که افراد می کوشند تا از منافع فردی خود بهترین بهره گیری را کنند. مفهوم سرمایه اجتماعی در برابر توجه های تند و جانب دارانه درمورد فردگرایی و این اصل که تنها کنشگران محسوس در جامعه، افراد هستند، وضع شده می باشد و مفهومی می باشد که این توجه ها را تعدیل می کند. او با تصریح به آثار بعضی افراد، تأثیر سرمایه اجتماعی در تسهیل فعالیت های عقلانی اقتصادی و همچنین تأثیر این سرمایه را در دستیابی افراد به اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. پس او سرمایه اجتماعی را با در نظر داشتن تأثیر آن در دستیابی افراد

[1] Inglehart

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد