دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی

 

به گونه کلی مطالعات نظری و تجربی به خصوص در کشورهای پیشرفته، مؤید تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی می باشد در حالی که در کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران، طبق مطالعات صورت گرفته، این ارتباط ضعیف بوده و بیشتر شامل شاخص های توسعه مالی می‌گردید و به تعبیری این شاخص، معلول رشد اقتصادی و عملکرد متغیرهای واقعی بوده می باشد ]31[. بسیاری از اقتصاددانان نظیر شومپتر ]122[، هیکس ]123[، مک کینون ]102[ و فرای ]107[ در مطالعات خود بر اهمیت بازارهای مالی و تأثیر کلیدی آن در توسعه و رشد اقتصادی تاکید داشته اند و بعضی مطالعات تجربی نظیر مطالعات کینگ و لوین ]136[ نیز از وجود ارتباط مثبت و یکنواخت توسعه مالی بر رشد اقتصادی حکایت دارد.

در کشورها با سطح توسعه مالی بالا، توسعه مالی بر رشد اقتصادی قطعاً دارای تاثیر مثبتی خواهد بود. ساندراراجان و بالینو[1] ]144[ بر اساس تجربه کشورهای مختلف نشان داده اند که توسعه سیستم مالی در صورتی اثربخش خواهد بود که مقامات اجرایی مهارت کافی را برای مدیریت این توسعه داشته باشند.

اقتصاددانانی که توسعه واسطه های مالی را بر رشد اقتصادی مؤثر می دانند استدلال می کنند که نظام مالی نقشی اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر اعمال می کند. به عنوان مثال، گلداسمیت ]101[ و مک کینون ]102[ و شاو ]103[ عقیده دارند که بازارهای مالی در رشد اقتصادی تأثیر کلیدی دارند و تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به وسیله موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورها را تبیین دهد. شواهد تجربی سال های اخیر اکثراً در جهت تایید این دیدگاه بوده می باشد. بر اساس مدل های نظری توسعه مالی اکثراً از دو طریق بر رشد اقتصادی اثرگذار می باشد. اول آنکه توسعه مالی پس انداز را افزایش داده و منابع جدیدی برای سرمایه گذاری فراهم می کند. دوم آنکه توسعه مالی تخصیص بهینه سرمایه گذاری و در نهایت افزایش تولید را در پی دارد ]145[. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که خدمات واسطه های مالی از قبیل: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، به حداقل رساندن ریسک و نیز تدارک نقدینگی تأثیر مهمی در رشد پایدار دارد. به عنوان نمونه مدل های ارائه شده توسط گرین وود و یووانوویچ[2] ]146[ و بنسیونگا و اسمیت ]134[ نشان داده اند که واسطه های مالی تاثیر مثبتی بر رشد پایدار اقتصادی دارند. نظریه پردازان رشد درونزا با مدل سازی خدمات مالی به بعضی نتایج همچون اثر مثبت واسطه گری مالی بر رشد سطح پایدار و اثر منفی مداخله دولت در سیستم مالی بر رشد اقتصادی پرداخته اند ]147[. دیدگاه های دیگری نیز در ارتباط با تعامل میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده می باشد. به عنوان نمونه رابینسون[3] ]148[ معتقد می باشد که رشد اقتصادی در آغاز، به دلیل افزایش تقاضای خدمات مالی موجب گسترش بخش مالی می گردد. پیش روی، لوکاس[4] ]149[ عقیده دارد که اقتصاددانان، ارتباط میان بخش مالی و رشد اقتصادی را بیش از اندازه بزرگ کرده اند. تقوی و همکاران ]45[ نیز عنوان داشته اند پولی شدن اقتصاد در صورتی که نشانگر توسعه در بازار سرمایه باشد بر رشد اقتصادی موثر می باشد.

سینگ[5] ]150[ ادعا می کند که توسعه مالی ممکن می باشد به علت های زیر برای رشد اقتصادی سودمند نباشد:1- ناپایداری و آشفتگی ذاتی فرایند قیمت گذاری بازار سهام در کشورهای درحال توسعه، راهنمای خوبی برای نشان دادن تخصیص کارای سرمایه گذاری نیست 2- ممکن می باشد که شوک های نامطلوب اقتصادی به دلیل ارتباط متقابل بین بازارهای پول و سهام باعث بی ثباتی کلان اقتصادی و کندی رشد اقتصادی بلندمدت گردد 3- بخش بانکی در بعضی از کشورهای درحال توسعه به ویژه بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا دارای مزیت هایی می باشد که توسعه بازار سهام در این کشورها ممکن می باشد منجر به تضعیف نظام بانکی شان گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، آغاز رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می گردد و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعه اقتصادی کاسته شده و توسعه بخش واقعی مهم بیشتر می گردد ]47[. افزایش سطح بالاتر رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه تأثیر اساسی در توسعه بخش مالی و به ویژه سیستم نظام بانکی ایران دارد زیرا که به تبع سطح بالاتر رشد اقتصادی الزام برای اصلاحات در نظام بانکی برای ارایه خدمات متنوع وگسترده تر توسط سیستم بانکی و صنعت واسطه گری مالی را افزایش خواهد داد. به این ترتیب به کارگیری سیاست های مناسب و همگرا برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و با ثبات تر مانند الزامات توسعه بخش مالی می باشد و این موضوع در چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در ایران مورد تاکید قرار گرفته می باشد ]46[.

[1] Sandrarajan & Balino

[2] Greenwood & Jovanovic

[3] Robinson

[4] Lucas

[5] Singh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد