پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

–  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

مفهوم اولیه تعهد یک بعدی بوده و عنوان خطوط ثابتی از فعالیت ها به علت درک هزینه های مرتبط با ترک سازمان تعریف شده می باشد و یا به صورت عام تر همان دلبستگی هیجانی نسبت به سازمان می باشد ( می یر و هرسکویچ ، ۲۰۰۱ : ۳۰۵ ) . پورتر تعهد را بر اساس نیروی کلی همانند سازی ( تعیین هویت ) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می کند . در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می گردد :

1- قبول اهداف و ارزش های سازمان

2- تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش

3- میل به باقی ماندن در سازمان ( خشنود ، 1390 : 41 ) .

دراین دیدگاه ، تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده می باشد ، که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی می باشد . سال ها ، اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگــــریستن به آن به شکل چند بعدی تغییر داده اند . این محققان علاقه مند به یک مجموعه وسیع تر از پیوندها بین کارکنان و سازمان ها نسبت به آن چیز که که پورتر مطرح نمود ، بوده اند . درحالی که پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده می باشد ، تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده می باشد که می تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته گردد ( مودی ، 1998 : 390-389 به نقل از خشنود ، 1390 : 41 ) .

بدین مقصود اگر چه چندین مدل از تعهد در سال 1980 و اوایل 1990 پیشنهاد گردید ، مدل چند بعدی نسبت به همه آن ها قابل قبولتر می باشد . بعضی از مدل ها و الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی به تبیین زیر می باشد :

1- مدل می یر و آلن :

از بین مفهوم سازی های چند بعدی مدل می یر و آلن شهرت بیشتری بدست آورده می باشد . ایشان مدل سه بعدیشان را مبتنی بر نظاره شباهت ها و تفاوت هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت ، ایجاد کردند . بحث کلی آنها این بود که تعهد ، فرد را با سازمان پیوند می دهد و پس ، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد ( می یر و هرسکویچ ، ۲۰۰۱ : ۳۰۵ ) .

آنها بین سه نوع تعهد ، فرق قائل می شوند که به صورت زیر تعریف می گردد :

الف – تعهد عاطفی : تعهد عاطفی به معنای دلبستگی هیجانی و احساس هویت و درگیری کارمندان در سازمان می باشد که در این شکل از تعهد کارکنان در سازمان باقی میمانند زیرا “می خواهند بمانند”.

ب – تعهد مداوم (مستمر) : در بردارنده هزینه های متصور ناشی از ترک سازمان می باشد . یعنی تمایل فرد به ماندن در سازمان بیانگر آن می باشد که وی به آن کار احتیاج دارد و کار دیگری نمی تواند انجام دهد . کارکنان در سازمان می مانند زیرا که ” نیاز دارند که بمانند ” .

ج – تعهد هنجاری : الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان را نشان می دهد . تعهد هنجاری به احساس الزام کارمند به ادامه کار در یک سازمان به سبب فشاری که از سوی دیگران بر او وارد می گردد ، تصریح می کند . کارمندان در سازمان می مانند زیرا که ” احساس می کنندکه بایستی بمانند ” (توکلی و همکاران ، 1388 : 109-110 ) .

در حقیقت به نظر می یر و آلن ، پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر می تواند به عنوان تعهد عاطفی تفسیر گردد ( مودی ، ۱۹۹۸ : ۳۹۰ ) .

مطالعه های جدیدتر توسط می یر و آلن فرضیاتشان را در ارتباط با ایجاد این مفهوم طرفداری می کند ، اما با این حال ، بعضی اختلاف نظرها همچنان هست ؛ و بر در این خصوص که آیا واقعاً تعهد عاطفی و هنجاری شکل های متمایزی هستند و یا اینکه آیا تعهد مستمر یک مفهـــوم تک بعدی می باشد اتفاق نظر وجود ندارد . با وجود این ، تجزیه و تحلیل ها ،

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش ارتباط بین رهبری اخلاقی مدیران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و رهبری اخلاقی مدیران می باشد. اما با در نظر داشتن این که ابعاد رهبری اخلاقی خود به ابعاد «فرد اخلاقی» و « مدیر اخلاقی » و نیز تعهد سازمانی کارکنان نیز به ابعاد « تعهد عاطفی » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاری » قابل تقسیم می باشد، لذا ارتباط هر یک از این  ابعاد با تعهد سازمانی به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد .

هدف اصلی در این پژوهش :

تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

اهداف فرعی :

  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد عاطفی تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد هنجاری تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی کارکنان
  • تعیین ارتباط رهبری اخلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
  • تعیین ارتباط تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رهبری اخلاقی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی  با فرمت ورد