پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

2

3

4

4

5

5

5

6

6

8

10

 

12

13

13

14

15

15

16

17

19

20

21

22

22

26

27

28

29

35

35

36

38

39

39

41

42

44

45

47

49

50

56

57

57

62

72

 

 

 

75

75

76

76

77

78

79

80

80

82

82

83

83

 

 

 

 

85

85

86

86

86

96

101

 

 

 

105

105

109

110

110

111

 

 

112

 

 

 

120

137

 

 

 

 

 

    فهرست مطالب      

 

   فصل اول- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….

1-3- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………

1-8-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………

1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………

1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………

2-2-2-دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                            2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………

2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………

2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-منابع دانشی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-تعاریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..

2-2-7-اهداف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………

2-3-سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………

2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….

2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………

2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود…………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-5- روش شناسیKP3…………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………

2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر……………………………………………………………………………………………………

2 -3-4–مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….

2-4- مدل پژوهش و اجزای آن…………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-1-کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………… …………………………………….

2-4-2-. شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….

2-4-3-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………

2-5- دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………..

2-6-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..

2-6-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-7-اختصار فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- نوع­شناسی ‌پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3- انتخاب خبره ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-4- مدل و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….

3-4-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله…………………………………………………………………………..

3-4-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح…………………….

3-4-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………

3-4-4- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش…………………………………………………………………

3-5- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………

3-5-1- مطالعه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………………

3-5-1-1-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………….

3-6- معرفی نرم‌افزارهای مورد بهره گیری………………………………………………………………………………………………………….

3-7- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2- مشخصات خبره‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………

4-3- پیاده سازی روش………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله……………………………………………………………………………………

4-3-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح……………………………..

4-3-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….

4-3-3- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………….

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..

5-4-  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-4-1- کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-4-2  تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

پیوست‌ها

پیوست1-پرسشنامه مقایسات زوجی……………………………………………………………………………………………………………..

پیوست2- خروجی نرم افزار Super Decisions…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها
10 شکل1-1- ساختار کلی پایان نامه …………………………………………………………………………………………….
17 شکل2-1- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………
40 شکل2-2- ارتباط بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت…….
46 شکل2-3- مدل اولیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
48 شکل2-4- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش……………………………………………………………..
51 شکل2-5- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………………….
54 شکل2-6- فرمت استاندار سوپر ماتریس…………………………………………………………………………………….
58 شکل2-7- مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش………………………………………………………………………..
59 شکل2-8- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش……………………………………………………………….
60 شکل2-9- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش……………………………………………………
62 شکل2-10-توانمندی مدیریت دانش به مقصود اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………
65 شکل2-11-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی……………
68 شکل2-12-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن………………….
73 شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………..
78 شکل3-1-مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….
106 شکل5-1-یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
   

 

 

 

فهرست جداول
33 جدول 2-1- رویکرد­های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش……………………………………………………………..
36 جدول 2-2- شاخص­های کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………….
37 جدول 2-3- شاخص­های جهت یاب اسکاندیا……………………………………………………………………………
38 جدول 2-4- شاخص­های نظارت بر دارایی­های نا مشهود………………………………………………………………
39 جدول 2–5 شاخص­های حسابداری منابع انسانی………………………………………………………………………..
40 جدول 2-6- شاخص­های متدلوژی Kp3………………………………………………………………………………….
42 جدول 2-7- شاخص­های عملکرد مدیریت دانش………………………………………………………………………..
43 جدول 2-8- شاخص­های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر……………………………………………………………….
44 جدول 2-9- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش……………………………………………………………………
48 جدول 2-10- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه……………………………………………………………….
69 جدول 2-11- پژوهش­های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش…………………………………………..
81 جدول 3-1-مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی…………………………………………………………………….
81 جدول 3-2 – نمونه پرسشنامه مقایسه زوجی……………………………………………………………………………….
83 جدول3-3- شاخص ناسازگاری تصادفی…………………………………………………………………………………..
85 جدول 4-1- مشخصات خبره…………………………………………………………………………………………………..
86 جدول 4-2- درجه اهمیت شاخص‌های اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………………
87 جدول 4-3- درجه اهمیت  فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن……………..
88 جدول 4-4-  اولویت  دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مشتری……………………..
89 جدول 4-5-   اولویت  دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد فرآیندهای داخلی………
90 جدول 4-6-   اولویت  دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد نوآوری و یادگیری……
91 جدول 4-7- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مالی…………………………..
92 جدول 4-8- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مشتری………………………
93 جدول 4-9- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد فرآیند های داخلی……….
94 جدول 4-10- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد نوآوری و یادگیری…..
95 جدول 4-11- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مالی………………………..
97 جدول 4-12-سوپر ماتریس اولیه در بعد مشتری………………………………………………………………………….
97 جدول 4-13- سوپر ماتریس نهایی در بعد مشتری……………………………………………………………………….
98 جدول 4-14- سوپر ماتریس اولیه در فرآیند های داخلی………………………………………………………………
98 جدول 4-15- سوپر ماتریس نهایی در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………………
99 جدول 4-16- سوپر ماتریس اولیه در بعد نوآوری و یادگیری………………………………………………………..
99 جدول 4-17- سوپرماتریس نهایی  بعد نوآوری و یادگیری…………………………………………………………..
100 جدول 4-18- سوپرماتریس اولیه بعد مالی………………………………………………………………………………….
100 جدول 4-19- سوپر ماتریس نهایی در بعد مالی…………………………………………………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

102

جدول 4-20- محاسبه شاخص مطلوبیت برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش………………………………… 103

جدول 4-21-تجزیه و تحلیل اثربخشی از طریق پنج جزء فرآیند های چرخه دانش…………………………….  

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
52 نمودار2-1- ارتباط درونی و بیرونی میان عناصر…………………………………………………………………………..
63 نمودار2-2- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش…………………………………………………………
64 نمودار2-3-مدل سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش سازمان……………………………….
76 نمودار3-1-گام‌های پیاده سازی مدل…………………………………………………………………………………………
87 نمودار 4-1- درجه اهمیت  فرآیند­های چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن……………….
88 نمودار 4-2- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مشتری………………………..
89 نمودار 4-3- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد فرآیندهای داخلی…………
90 نمودار 4-4- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد نوآوری و یادگیری ………
91 نمودار 4-5- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مالی……………………………
92 نمودار 4-6- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مشتری………………………
93 نمودار 4-7- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد فرآیند های داخلی……….
94 نمودار4-8- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد نوآوری و یادگیری………
95 نمودار 4-9- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مالی………………………….
107 نمودار5-1- تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش از طریق ابعاد کارت امتیازی متوازن……………………
108 نمودار5-2- تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش از طریق فرآیند های چرخه دانش………………………
109 نمودار5-3- اندازه اثربخشی مدیریت دانش دانشکده‌ها………………………………………………………………….

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد