پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسیKP3

   آن و چانگ در سال (2004) برای ارزیابی اندازه تأثیر دانش بر عملکرد سازمان از رویکردی غیر مستقیم متشکل از دو مرحله بهره‌ می‌برند. این دو محقق به جای آنکه مستقیماً تأثیر دانش را بر متغیر­های عملکرد اندازه­گیری کنند با بکارگیری متغیر­های واسطه، آغاز تأثیر دانش بر محصول و فرآیند­های سازمان را مورد ارزیابی قرار می­دهند. مزیت عمده این رویکرد آن می باشد که سازمان را قادر می­سازد برای ارتقای سهم منابع دانشی در عملکرد سازمان، حوزه­های بهبود در دانش محصول یا فرآیند­ها را شناسایی نماید.

متدلوژی آن و چانگ، مطابق شکل (2-2) از چهار مؤلفه اصلی تشکیل شده می باشد که عبارتند از: دانش محصول، فرآیند و عملکرد. از همین رو ابداع کنند­گان مدل، عنوان  KP3  را برای آن برگزیده­اند. مطابق مدل  KP3 دانش سازمانی، در حوزه دانش مربوط به محصول و دانش مربوط به فرآیند طبقه­بندی می­گردد. از آنجا که عملکرد فرآیند و عملکرد سازمانی به گونه غیر مستقیم، به ترتیب با عملکرد محصول و عملکرد شرکت در ارتباط می باشد پیوند­های مذکور به صورت نقطه چین نشان داده شده می باشد. در مدل مذکور، یک مدل ریاضی ارائه می­گردد که اندازه تأثیر موجودیت­های دانشی سازمان را بر عملکرد تجاری سازمان اندازه­گیری می­کند. همچنین با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) و از طریق تخمین سهم هر یک از موجودیت­های دانشی بر عملکرد تجاری سازمان، ترکیب بهینه موجودیت­های دانشی را با هدف بیشینه سازی کارایی عملکرد تعیین  می­گردد. این مدل برای سنجش عملکرد فرآیند مدیریت دانش شاخص جدیدی ارائه نمی­دهد بلکه تأثیر فعالیت­های دانش محور را بر عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار می­دهد (آن و چانگ،2004).

 

 

شکل (2-2): ارتباط بین مؤلفه‌های اصلی در متدلوژی KP3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت

 

شاخص­های مربوط به هر یک از مؤلفه های این مدل در جدول(2-6) آمده می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد